Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining

Tildeling av 131.713.730 nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen er i dag godkjent av selskapets styre. Bruttoprovenyet fra emisjonen ble ca. NOK 65,9 millioner. Emisjonsprovenyet skal hovedsakelig benyttes til videreutvikling av Engebøprosjektet frem mot en pre-feasibility studie. Målsettingen er å ferdigstille pre-feasibility studien i Q1 2017.

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining utløp 23. juni 2016 kl. 16.30. Ved utløpet av tegningsperioden hadde selskapet mottatt tegninger for totalt 131.713.730 nye aksjer.

Styret i Nordic Mining har godkjent den endelige tildelingen av aksjene i emisjonen basert på tildelingskriteriene som er inntatt i prospektet datert 7. juni 2016. Omkring 115,8 millioner nye aksjer er blitt tildelt tegnere på grunnlag av utøvde tegningsretter. Omkring 14,5 millioner aksjer er blitt tildelt innehavere av tegningsretter på grunnlag av overtegning, og ca. 1,5 millioner aksjer er tildelt tegnere uten tegningsretter.

Brev om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, vil bli sendt ut i dag. Tegningsbeløpene forfaller til betaling onsdag 29. juni 2016.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at kapitalforhøyelsen vil bli registrert i Foretaksregisteret omkring 4. juli 2016, og at de nye aksjene samme dag vil bli overført til VPS-kontoene til tegnerne som har fått dem tildelt.

Nordic Mining ASA vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et bruttoproveny på omkring NOK 65,9 millioner før fradrag for transaksjonskostnader.

Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret vil Nordic Minings aksjekapital være NOK 51.721.854,50 fordelt på 517.218.535 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.

Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941. 


Oslo, 24. juni 2016
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com) 

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse ble godkjent i april 2015. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner