Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining

Aksjetildeling av 28.000.000 nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen er godkjent av selskapets styre. Emisjonen ble overtegnet med ca. 86%.

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining utløp 14. november 2014 kl. 16.30. Ved utløpet av tegningsperioden hadde selskapet mottatt tegninger for totalt 51.986.586 nye aksjer. 28.000.000 nye aksjer ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig blitt overtegnet med ca. 86%.

Styret i Nordic Mining har godkjent den endelige tildelingen av aksjene i fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene som er inntatt i prospektet datert 24. oktober 2014. Totalt ca. 25,6 millioner nye aksjer er blitt tildelt tegnere på grunnlag av utøvde tegningsretter. Omkring 2,4 millioner nye aksjer er blitt tildelt innehavere av tegningsretter på grunnlag av overtegning. Det er ikke gjort tildeling til tegnere uten tegningsretter.

Brev om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, vil bli sendt ut i dag. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 20. november 2014.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at kapitalforhøyelsen vil bli registrert i Foretaksregisteret omkring 25. november 2014, og at de nye aksjene samme dag vil bli overført til VPS-kontoene til tegnerne som har fått dem tildelt. Nordic Mining ASA vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et bruttoproveny på NOK 16,8 millioner før fradrag for transaksjonskostnader.

Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret vil Nordic Minings aksjekapital være NOK 30.850.480,50 fordelt på 308.504.805 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.

Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma DA er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 18. november 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

G
jennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner