Engebøprosjektet - høringsprosess igangsatt for reguleringsplan og utslippssøknad

Kommunene Naustdal og Askvoll har lagt ut forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning i forbindelse med Nordic Minings planlagte rutilutvinning i Engebøfjellet til offentlig høring. Kommunene har distribuert planforslaget til en rekke offentlige og private instanser, samt at plandokumenter er lagt ut til gjennomsyn på sentrale steder i kommunene. Høringsfristen er 27. september 2009.
 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har på tilsvarende måte lagt ut Nordic Minings søknad om etablering og drift i hht. forurensningsloven til offentlig høring. Høringsfristen er 1. oktober 2009. Driftskonsesjon i hht. forurensningsloven forutsetter at tiltaket er avklart etter reglene i plan- og bygningsloven.

Nærmere informasjon om forslaget til reguleringsplan med konsekvensutredning finnes på kommunenes hjemmesider (www.naustdal.kommune.no og www.askvoll.kommune.no ). Nærmere informasjon om Nordic Minings søknad om utslippstillatelse finnes på Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sin hjemmeside (www.fylkesmannen.no/sfj).
 
For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.
 
 
Oslo, 1. juli 2009
Nordic Mining ASA

Abonner