Faglig og politisk grunnlag for sjødeponi i Engebøprosjektet

"Vi oppfatter at det er bred politisk enighet om at sjødeponi representerer en miljømessig forsvarlig lagring av overskuddsmineralene fra Engebø", sier administrerende direktør Ivar S. Fossum.

Det vises til Nordic Minings børsmelding 13. mars 2013 med informasjon om brev fra Miljøverndepartementet der de ber om tilleggsopplysninger i forbindelse med sluttbehandling av reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet.

Samme dag lanserte Regjeringen ved Nærings- og handelsdepartementet den nye strategien for mineralnæringen i Norge. Strategien understreker at vurdering av deponiløsning skal gjøres konkret for hvert enkelt prosjekt, og at sjødeponi kan være en egnet løsning ved mineralutvinning i kystnære områder der forholdene ligger til rette for det. Videre legges det vekt på at planprosesser i forbindelse med realisering av mineralvirksomhet skal gi god forutsigbarhet og være tids- og kostnadsmessig effektive.

Sjødeponiet, slik det er planlagt for Engebøprosjektet, er i tråd med “best practice” og Klima- og forurensningsdirektoratets (Klif) retningslinjer for deponering av overskuddsmineraler.

Dette gir et godt faglig grunnlag for at sjødeponi er den beste løsningen for Engebøprosjektet. Miljøvernministeren har, i tråd med selskapets og Klifs tidligere vurderinger, slått fast at alternativer for deponering på land ikke synes miljømessig realistisk for Engebøprosjektet.

Selskapet har en løpende dialog med de berørte kommunene som ønsker forutsigbarhet og snarlig fremdrift med sikte på videreføring av Engebøprosjektet. Diskusjoner med myndighetene planlegges i nær fremtid, bl.a. for å sikre en tids- og kostnadseffektiv saksgang generelt og i forhold til punktene om tilleggsinformasjon som departementet har fremmet. Siktemålet for en dialog vil være å styrke forutsigbarheten for en endelig godkjennelse.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum gir følgende kommentar:

“Vi har notert at Miljøverndepartementet har behov for enkelte tilleggsopplysninger i saken, men oppfatter at det er bred politisk enighet om at sjødeponi representerer en miljømessig forsvarlig lagring av overskuddsmineralene fra Engebø. Vi vil legge vekt på å avklare hvordan departementets ønske om tilleggsinformasjon kan oppfylles mest mulig effektivt, slik at vi i fellesskap kan sikre realisering av de betydelige samfunnsmessige verdiene som ligger i Engebøprosjektet.”

For nærmere informasjon vennligst kontakt administrende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 26. mars 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner