Finansiell støtte til utviklingsprosjekt i tilknytning til undersøkelsesprogram i Førdefjorden

Nordic Mining har fått tilsagn om NOK 1,1 millioner i finansieringsstøtte fra Innovasjon Norge i forbindelse med et utviklingsprosjekt som selskapet har igangsatt i tilknytning til det pågående undersøkelsesprogrammet i Førdefjorden. I tillegg har selskapet fått godkjent søknad om skattefunnmidler for det samme prosjektet slik at den samlede finansielle støtten beløper seg til ca. NOK 2,3 millioner. Samarbeidspartnere i utviklingsprosjektet er Det Norske Veritas (DNV) og SINTEF. Prosjektet er et ledd i Nordic Minings arbeid for å oppfylle Miljøverndepartementets ønske om tilleggsinformasjon for Engebøprosjektet. 
 

I august 2013 ble det utplassert 11 målestasjoner for måling av strøm og hydrografiske forhold i Førdefjorden. Måleprogrammet er en sentral del av tilleggsutredningene som Miljøverndepartementet har bedt om i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet. Måleprogrammet skal gi økt informasjon om sirkulasjonsmønsteret i fjorden i forbindelse med det planlagte fjorddeponiet. Måleprogrammet utføres av DNV på oppdrag fra Nordic Mining.

Resultater fra måleprogrammet og undersøkelser av biologi i deponiområdet vil bli vurdert og analysert av DNV sammen med SINTEF. Det skal utvikles en integrert metode for å vurdere miljøkonsekvenser av fjorddeponering og optimaliserte løsninger. Avanserte modelleringsverktøy utviklet av DNV og SINTEF vil benyttes, og arbeidet vil bygge på erfaringer og praksis som er opparbeidet i forbindelse med vurdering av utslipp i tilknytning til petroleumsvirksomheten i Nordsjøen, samt erfaringer fra oppfølging av eksisterende sjødeponier for operative mineralbedrifter i Norge.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum uttaler: “Vår målsetting er å gi trygghet for det planlagte fjorddeponiet i Førdefjorden. DNV og SINTEF har, både hver for seg og samlet, en omfattende erfaringsbakgrunn når det gjelder risikovurdering knyttet til utslipp i marine områder. Vi er godt fornøyd med at utviklingsprosjektet er innvilget statlig finansieringsstøtte.”

For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 18. september 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner