Foreløpig resultat i fortrinnsrettsemisjon

Provenyet fra emisjonen sikrer effektiv fremdrift for aktiviteter knyttet til mulighetsstudie (pre-feasibility studie) for Engebøprosjektet.

Tegningsperioden i Nordic Minings fortrinnsrettsemisjon utløp torsdag 23. juni 2016 kl. 16.30. En foreløpig opptelling indikerer at omkring 129 millioner aksjer er tegnet. Et foreløpig estimat for bruttoprovenyet fra emisjonen er ca. NOK 65 millioner.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar:

”Vi er tilfreds med resultatet i emisjonen. Resultatet innebærer at vi kan holde en effektiv fremdrift i arbeidet med pre-feasibility studien for Engebøprosjektet. Aktiviteter fremover inkluderer ressursmodellering og estimeringer basert på kjerneboringer som ble foretatt tidligere i år, prosesstester og optimalisering, aktiviteter knyttet til forsyning av prosessvann og kraft, samt finansielle kalkulasjoner for prosjektet. Målsettingen er å ferdigstille pre-feasibility studien i Q1 2017.»

Tildeling av aksjene i emisjonen vil bli vedtatt av styret i Nordic Mining i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 7. juni 2016. Det endelige tegningsresultatet ventes å bli offentliggjort senere i dag, 23. juni 2016. Brev om tildeling av nye aksjer og tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte investor, ventes også å bli sendt ut i dag.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941. 


Oslo, 24. juni 2016
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com) 

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse ble godkjent i april 2015. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner