Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") har i dag, 2. juni 2016, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, fattet vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

 •  Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 17.000.000 ved utstedelse av inntil 170.000.000 nye aksjer.
 •  Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 3. juni 2016 (som registrert i VPS pr. 7. juni 2016) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra
   før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.
 •  En (1) aksje i Selskapet gir 0,4409802 tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil
   være tillatt. Eventuelle aksjer som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre investorer.
 •  Tegningskursen er NOK 0,50 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på ca. 17% i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta
   tegningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs
  2. juni 2016 på NOK 0,65.
 •  Bruttoprovenyet i fortrinnsrettsemisjonen vil være NOK 85 millioner, forutsatt at emisjonen fulltegnes.
 •  Tegningsperioden skal begynne 9. juni 2016 og avsluttes 23. juni 2016 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er
   godkjent av Finanstilsynet. Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding.

Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet uten tegningsretter fra og med mandag 6. juni 2016 (eks. dato).

Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bli benyttet til utvikling av selskapets prosjekter, primært Engebøprosjektet, og generelle selskapsformål.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: «Den neste hoved-milepælen for Engebøprosjektet vil være pre-feasibility studien (PFS). Resultater og ressursestimater fra kjerneboringen som ble avsluttet i april, vil være viktig input til PFS’en sammen med tekniske vurderinger og prosessoptimalisering. Vårt mål er å ferdigstille PFS i løpet av første kvartal 2017. I tillegg venter vi positiv utvikling for selskapets andre hovedprosjekter, dvs. litium og høyren kvarts.»

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 6. juni 2016.

Swedbank er finansiell tilrettelegger, og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo,
2. juni 2016
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse er godkjent av norske myndigheter. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner