Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") har den 15. desember 2011, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, fattet vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

* Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 4.000.000 ved utstedelse av inntil 40.000.000 nye aksjer.

* Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 15. desember 2011 (som registrert i VPS pr. 20. desember 2011) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.

* 3,63675228 aksjer i Selskapet gir en (1) tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil være tillatt. Eventuelle aksjer som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre.

* Tegningskursen er NOK 0,90 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på om lag 35% i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 15. desember 2011 på NOK 1,51.

* Tegningsperioden skal begynne 9. januar 2012 og avsluttes 23. januar 2012 kl. 17:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet. Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding. 

Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet ex. tegningsretter fra og med fredag 16. desember 2011 (eks. dato).

"Vi har stor respekt for den usikkerhet som for tiden råder i finansmarkedet, og løsningen med fortrinnsrettsemisjon er valgt for å tilgodese og likebehandle Selskapets aksjonærer", sier administrerende direktør Ivar S. Fossum. "Vi har tilpasset de kommersielle betingelsene for emisjonen slik at den skal være attraktiv for aksjonærene. Emisjonen vil sikre et finansielt grunnlag for å realisere viktige milepæler i 2012 og et betydelig verdipotensial."

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 6. januar 2012.

Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bli benyttet til utvikling av Selskapets prosjekter så vel som generelle selskapsformål.

Nordic Mining har mottatt positive tilbakemeldinger fra store institusjonelle aksjonærer vedrørende deltakelse i emisjonen.

First Securities AS er finansiell tilrettelegger og Advokatfirma Kvale DA er juridisk rådgiver for transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 16. desember 2011
Nordic Mining ASA


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker