Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Report this content

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") har den 5. august 2013, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, fattet vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

  • Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 8.000.000 ved utstedelse av inntil 80.000.000 nye aksjer.
  • Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 5. august 2013 (som registrert i VPS pr. 8. august 2013) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.
  • 0,39899 aksjer i Selskapet gir en (1) tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil være tillatt. Eventuelle aksjer som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre investorer.
  • Tegningskursen er NOK 0,30 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på om lag 41% i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 5. august 2013 på NOK 0,59.
  • Tegningsperioden skal begynne 12. august 2013 og avsluttes 27. august 2013 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet. Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding.

Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet ex. tegningsretter fra og med tirsdag 6. august 2013 (eks. dato).

Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bli benyttet til å gjennomføre det undersøkelses- og utredningsprogram som er klarert med Miljøverndepartementet i forbindelse med Engebøprosjektet, samt generelle selskapsformål.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum uttaler:

“Vi har tiltro til at tilleggsinformasjonen som fremskaffes gjennom
undersøkelses- og utredningsprogrammet, vil gi trygghet for planene om industriell produksjon av rutil på Engebø.

Rutilforekomsten på Engebø har unike egenskaper når det gjelder høyt rutilinnhold (gehalt) og lavt innhold av urenheter i malmen. Videre rangeres forekomsten blant de største i verden, og den har en ideell lokalisering i forhold til markedene i Europa. Med en økt forutsigbarhet i godkjennelsesprosessen føler vi oss trygge på at prosjektet kan gjennomføres på en bærekraftig måte og slik at de store samfunnsmessige verdiene som prosjektet innebærer, kan realiseres.”

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 12. august 2013.

Swedbank First Securities er finansiell tilrettelegger og Advokatfirma Kvale DA er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 6. august 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner