Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") fattet den 22. oktober 2014, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

  • Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 2.800.000 ved utstedelse av inntil 28.000.000 nye aksjer.

  • Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 22. oktober 2014 (som registrert i VPS pr. 24. oktober 2014) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.

  • En (1) aksje i Selskapet gir 0,09982 tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil være tillatt. Eventuelle aksjer som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre investorer.

  • Tegningskursen er NOK 0,60 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på ca. 41% i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 22. oktober 2014 på NOK 1,05.

  • Tegningsperioden skal begynne 28. oktober 2014 og avsluttes 12. november 2014 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet. Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding.

Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet ex. tegningsretter fra og med torsdag 23. oktober 2014 (eks. dato).

Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bli benyttet i forbindelse med Engebøprosjektet og for  generelle selskapsformål. Innsigelsessaken i forbindelse med reguleringsplanen og søknaden om utslippstillatelse for Engebøprosjektet er nå til sluttbehandling hos henholdsvis Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ("KMD") og  Klima- og Miljødepartementet ("KLD"). KMD har satt tidsfrist på fire uker fra 10. oktober 2014 for innspill og anbefalinger fra berørte departementer i forbindelse med plansaken, og KLD har anmodet om at Miljødirektoratet oppdaterer sine vurderinger i tilknytning til utslippssøknaden.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum uttaler:

“Vi har tillit til at myndighetene gjennomfører en effektiv sluttbehandling av tillatelsene for Engebøprosjektet og ser frem til det videre arbeidet med å utvikle ny mineralindustri på Engebø. Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil gi selskapet et finansielt handlingsrom i sluttbehandlingen og overgangen mot prosjektets neste fase.”

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 28. oktober 2014.

Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma DA er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 23. oktober 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner