Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") fattet den 5. oktober 2015, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

  • Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 7.700.000 ved utstedelse av inntil 77.000.000 nye aksjer.

  • Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 5. oktober 2015 (som registrert i VPS pr. 7. oktober 2015) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.

  • En (1) aksje i Selskapet gir 0,2495909 tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil være tillatt. Eventuelle aksjer som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre investorer.

  • Tegningskursen er NOK 0,45 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på ca.33% i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 5. oktober 2015 på NOK 0,73.

  • Tegningsperioden skal begynne 12. oktober 2014 og avsluttes 26. oktober 2015 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet. Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding.

Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet uten tegningsretter fra og med tirsdag 6. oktober 2015 (eks. dato).

Reguleringsplan og utslippstillatelse for Engebøprosjektet ble godkjent i april 2015. Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bl.a. bli benyttet til verdiøkende prosjektaktiviteter og generelle selskapsformål.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: «De viktigste prosjektaktivitetene fremover inkluderer kjerneboring for reklassifisering av forekomsten, prosesstester og optimalisering, samt aktiviteter knyttet til forsyning av prosessvann og kraft».

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 9. oktober 2015.

Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 6. oktober 2015
Nordic Mining ASAN
ordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

G
jennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse ble godkjent i april 2015. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner