Godkjent prospekt for fortrinnsrettsemisjon og start av tegningsperiode

IKKE FOR DISTRIBUSJON, PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN

Nordic Minings prospekt for fortrinnsrettsemisjonen er godkjent av Finanstilsynet, og tegningsperioden starter i dag 9. januar 2012.

Det vises til børsmelding 16. desember 2011 og styrets beslutning om å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på inntil 40.000.000 nye aksjer med tegningskurs på NOK 0,90 per ny aksje, med tegningsretter for eksisterende aksjeeiere ved utgangen av den 15. desember 2011.

Nordic Mining ASA ("Selskapet") har i dag publisert prospektet inneholdende vilkår for fortrinnsrettsemisjonen som ble meldt 16. desember 2011. Prospektet har blitt gjennomgått og godkjent av Finanstilsynet.

Tegningskurs
Tegningskursen er NOK 0,90 per ny aksje.

Tegningsretter
Hver eksisterende aksjeeier har mottatt 0,27497 tegningsretter for hver (1) eksisterende aksje basert på vedkommendes aksjeinnehav ved utgangen av den 15. desember 2011, som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) den 20. desember 2011. Antallet tegningsretter som er utstedt til hver eksisterende aksjeeier, er rundet ned til nærmeste hele antall tegningsretter.

Innehavere av tegningsretter har rett til å tegne og bli tildelt en (1) ny aksje for hver (1) tegningsrett innehaveren har. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.

Tegningsretter som er overført til aksjeeierne registrert i VPS, vil være fritt omsettelige og notert på Oslo Axess med ticker "NOM T". For restriksjoner med hensyn til hvem som kan tildeles, eller tillates å erverve eller å utøve tegningsrettene henvises det til kapittel 5.3.3 og ”Selling Restrictions” i prospektet.

Tegningsperiode
Fra 9. januar 2012 til 23. januar 2012 klokken 17:30 CET.

Handel i tegningsretter
Fra 9. januar 2012 til 18. januar 2012 17:30 CET.

Tegningsrettene forventes å ha økonomisk verdi.

Tegningsretter som ikke blir benyttet til å tegne nye aksjer før tegningsperiodens slutt, eller som ikke er solgt før 18. januar 2012 17:30 CET, vil bortfalle og dermed være uten verdi.

Det forventes at betaling for nye aksjer vil skje 27. januar 2012. Handel i de nye aksjene på Oslo Axess forventes å begynne på eller omkring 3. februar 2012. De nye aksjene vil bli levert gjennom VPS.

Tilrettelegger for fortrinnsrettsemisjonen er Swedbank First Securities. Prospektet med tegningsblankett vil være tilgjengelig på www.nordicmining.com og www.first.no, og vil også være tilgjengelig vederlagsfritt på forretningskontorene til Nordic Mining ASA og Swedbank First Securities.

For ytterligere informasjon, vennligs kontakt CFO Lars K. Grøndahl, telefon +47 901 60 941 eller epost lars.grondahl@nordicmining.com.


Nærmere om Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med operativ virksomhet med fokus på høyverdige industrimetaller og metaller nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS ("Gudvangen Stein"). Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Gjennom datterselskapet Keliber Oy ("Keliber") i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Oslo, 9. januar 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Tags:

Abonner