Godkjent prospekt for fortrinnsrettsemisjon og start av tegningsperiode

Report this content

IKKE FOR DISTRIBUSJON, PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN

Nordic Minings prospekt for fortrinnsrettsemisjon er godkjent av Finanstilsynet, og tegningsperioden starter i dag 12. august 2013.

Det vises til selskapets børsmelding 6. august 2013.

Prospekt for fortrinnsrettsemisjon

Finanstilsynet har gjennomgått og godkjent selskapets prospekt i forbindelse med en fortrinnsrettsemisjon på inntil 80.000.000 nye aksjer med tegningskurs på NOK 0,30 pr. ny aksje, med tegningsretter for aksjeeiere ved utgangen av 5. august 2013 (som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) pr. 8. august 2013). De nye aksjene kan tegnes av nevnte aksjeeiere som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ikke lovlig kan fremsettes, eller andre jurisdiksjoner enn Norge hvor det kreves søknad, registrering eller tilsvarende handling ("Tegningsberettigede Aksjeeiere").

Nordic Mining vil i dag publisere prospektet for fortrinnsrettsemisjonen inneholdende vilkår som ble meldt 6. august 2013.

Prospektet med tegningsblankett vil være tilgjengelig på www.nordicmining.com og www.swedbank.no, og det vil også være tilgjengelig vederlagsfritt på forretningskontorene til Nordic Mining og Swedbank First Securities. Swedbank First Securities er tilrettelegger for fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningskurs

Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen er NOK 0,30 pr. ny aksje.

Tegningsretter

Hver Tegningsberettigede Aksjeeier har mottatt 0,39899 tegningsretter for hver (1) eksisterende aksje basert på vedkommendes aksjeinnehav ved utgangen av 5. august 2013, som registrert i VPS 8. august 2013. Antallet tegningsretter som er utstedt til hver Tegningsberettigede Aksjeeier, er rundet ned til nærmeste hele antall tegningsretter.

Innehavere av tegningsretter har rett til å tegne og bli tildelt en (1) ny aksje for hver (1) tegningsrett innehaveren har. Overtegning er tillatt.

Tegningsretter som er overført til aksjeeierne registrert i VPS, vil være fritt omsettelige og notert på Oslo Axess med ticker "NOM T". Handelsperioden for tegningsretter starter i dag, 12. august 2013.

Aksjer som ikke tegnes av innehavere av tegningsretter kan tegnes av andre investorer.

De nye aksjene kan tegnes av investorer som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ikke lovlig kan fremsettes, eller andre jurisdiksjoner enn Norge hvor det kreves søknad, registrering eller tilsvarende handling. For restriksjoner med hensyn til hvem som kan tildeles, eller tillates å erverve eller å utøve tegningsrettene henvises det til kapittel 5.3.13 "Selling Restrictions and restrictions on distribution of Subscription Rights" i prospektet.

Tegningsperiode

Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen er fra 12. august 2013 til 27. august 2013 klokken 16:30 CET.

Handel i tegningsretter
 
Handelsperioden for tegningsretter er fra 12. august 2013 til 22. august 2013 16:30 CET.

Tegningsrettene forventes å ha økonomisk verdi. Tegningsretter som ikke blir benyttet til å tegne nye aksjer før tegningsperiodens slutt, eller som ikke er solgt før 22. august 2013 16:30 CET, vil bortfalle og dermed være uten verdi.

Betaling og handel i de nye aksjene

Det forventes at betaling for nye aksjer vil skje 3. september 2013. Handel i de nye aksjene på Oslo Axess forventes å begynne på eller omkring 6. september 2013. De nye aksjene vil bli levert gjennom VPS.

Annen informasjon

I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen ønsker Nordic Mining å invitere til lunsjpresentasjon torsdag 15. august kl. 11:00 CET hos Swedbank First Securities, Filipstad Brygge 1, 8.etg i Oslo, og mandag 19. august kl. 12:00 CET hos Swedbank First Securities, Haakon VII’s gate 7 i Stavanger. Vennligst registrer deltakelse til first.lunsj@swedbank.no.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 12. august 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (
www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner