Godkjent prospekt og start av tegningsperioden

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA ELLER SINGAPORE

Prospektet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen («Fortrinnsrettsemisjonen») i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") har blitt godkjent av Finanstilsynet. Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen begynner i dag, 9. juni 2016.

Godkjent prospekt
Finanstilsynet har gjennomgått og godkjent Selskapets prospekt vedrørende Fortrinnsrettsemisjon av inntil 170.000.000 nye aksjer ("tilbudsaksjene") til tegningskurs NOK 0,50 pr. tilbudsaksje, med tegningsretter for aksjonærer pr. 3. juni 2016 (som registrert i VPS pr. 7. juni 2016) som ikke er hjemhørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud vil være ulovlig, eller i en jurisdiksjon med unntak for Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling ("tegningsberettigede aksjonærer").

Nordic Mining vil i dag publisere prospektet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen inneholdende vilkårene som ble annonsert 2. juni 2016. Prospektet vil sammen med tegningsblankett være tilgjengelig på www.nordicmining.com og www.swedbank.no. Prospektet vil også være tilgjengelig uten vederlag på kontorene til Nordic Mining og Swedbank. Swedbank er tilrettelegger og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningskurs
Tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen er NOK 0,50 pr. tilbudsaksje.

Den siste omsetningskursen for Nordic Mining aksjen forut for annonsering av Fortrinnsrettsemisjonen 2. juni 2016 var NOK 0,65. Den teoretiske ex-rights prisen (“TERP”) som hensyntar den implisitte utvanningseffekten som følge av transaksjonen, var NOK 0,60. Tegningskursen representerer en rabatt i fht. TERP på ca. 17%. Tegningsrettene forventes således å ha en økonomisk verdi.

Tegningsretter
Hver tegningsberettigede aksjonær har mottatt 0,4409802 tegningsretter for hver aksje vedkommende eide ved utgangen av 3. juni 2016, som registrert i VPS 7. juni 2016. Antallet tegningsretter som tildeles den enkelte tegningsberettigede aksjonær er rundet nedover til nærmeste hele tegningsrett.

En (1) tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt en (1) tilbudsaksje. Overtegning er tillatt.

Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og vil bli notert på Oslo Axess med ticker koden "NOM T" og registrert i VPS med ISIN NO 0010766397. Handel i tegningsrettene starter i dag, 9. juni 2016.

Tilbudsaksjer som ikke tegnes av innehavere av tegningsretter kan tegnes av andre investorer.

Tilbudsaksjene kan tegnes av investorer som ikke er hjemhørende i en jurisdiksjon hvor slik tilbud vil være ulovlig, eller i en jurisdiksjon med unntak for Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling. For begrensninger med hensyn til hvem som kan bli tildelt, kjøpe eller utøve tegningsretter/tegne for tilbudsaksjer henvises det til kapittel 5.15 "Selling Restrictions and restrictions on distribution of Subscription Rights" i prospektet.

Tegningsperiode for tilbudsaksjene
Fra og med 9. juni 2016 til 23. juni 2016 kl. 16:30 norsk tid.

Handel i tegningsretter 
Fra og med 9. juni 2016 til 21. juni 2016 kl. 16:30 norsk tid.

Vennligst merk at tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer før 23. juni 2016 kl. 16:30, eller eventuelt ikke er solgt før 21. juni 2016 kl. 16:30, vil bortfalle uten kompensasjon og dermed ikke ha noen verdi.

Betaling, levering og handel av tilbudsaksjene
Forfallsdato for betaling for tilbudsaksjene er 29. juni 2016. Tilbudsaksjene gis utbytterett fra det tidspunkt de blir registreret i Foretaksregisteret og vil leveres gjennom VPS. Handel i tilbudsaksjene på Oslo Axess forventes å begynne ca. 4. juli 2016.

Annen informasjon
I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen ønsker Nordic Mining å invitere til lunsjpresentasjon onsdag 14. juni 2016 kl. 11:30 hos Swedbank, Filipstad Brygge 1, 8. etg. i Oslo. Vennligst registrer deltakelse til corporateaccess@swedbank.no.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 9. juni 2016
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse er godkjent av norske myndigheter. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.
 

Abonner