Godkjent reguleringsplan og utslippstillatelse for Engebøprosjektet

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet («KMD») har i dag godkjent reguleringsplanen for Engebøprosjektet. Klima- og Miljødepartementet («KLD») har samtidig innvilget utslippstillatelse. Dette er en viktig milepæl for Nordic Mining og et stort steg mot realisering av Engebøprosjektet. Forekomsten på Engebø er en av de største og rikeste i verden av titanmineralet rutil.

KMD har 17. april 2015 informert om at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest til reguleringsplanen ikke er tatt til følge. KMD godkjenner med dette reguleringsplanen som ble vedtatt av Naustdal og Askvoll kommuner i mai 2011.

KLD har 17. april 2015 innvilget utslippstillatelse for gruvedrift, mineralprosessering og deponering av overskuddsmineraler for Engebøprosjektet.

A
dministrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: 

«Dette er en merkedag for Nordic Mining og for alle som har hatt tro på og støttet mineralindustri på Engebø. Vi er glad for at regjeringen har satt handling bak ordene og fattet et positivt vedtak for prosjektet. Godkjennelsen er en milepæl for selskapet, og vi ser frem til den videre utviklingen av prosjektet frem mot produksjon. Engebøprosjektet vil styrke Norges posisjon i den internasjonale titanindustrien og gi regional omstilling og vekst i et langsiktig perspektiv. Vårt mål er å etablere en lønnsom hjørnesteinsbedrift i Naustdal med fokus på gode miljøløsninger og samfunnsansvar.»

Nærmere om reguleringsplanen
Reguleringsplanen omfatter gruvedrift, etablering av prosessanlegg, opprusting av eksisterende kai, omlegging av fylkesvei 611 og etablering av landdeponi for steinmasser i Naustdal kommune. I tillegg omfatter reguleringsplanen et areal i Førdefjorden i Naustdal og Askvoll kommuner for deponering av restmineraler for en driftsperiode på ca. 50 år. 

Nærmere om utslippstillatelsen
KLD har innvilget tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet på Engebø. Tillatelsen er i tråd med Miljødirektoratets anbefaling til KLD av 13. februar 2015. I tillatelsen stilles krav som begrenser negative effekter fra sprenging, støy og støv, bruk og utslipp av prosesskjemikalier, samt krav om tilbakefylling og alternativ bruk av avgangsmasser. Tillatelsen stiller også krav knyttet til spredning av partikler fra sjødeponiet og overvåking av partikkelspredning og naturmangfold.

Utforskningsleder Mona Schanche sier i en kommentar:

«Vår plan er å utvikle Engebøprosjektet med høy standard for miljø- og samfunnsansvar. Myndighetenes godkjenning legger grunnlag for den videre tekniske og kommersielle utviklingen av prosjektet.»

Om Engebøprosjektet
Engebøprosjektet utvikles gjennom Nordic Minings heleide datterselskap, Nordic Rutile AS.

Unik mineralressurs
Rutilforekomsten på Engebø er en av de største i verden, og
rutilinnholdet er det høyeste blant eksisterende produsenter og prosjekter under utvikling. Prosessering av malmen fra forekomsten vil gi et rutilkonsentrat med 90–95% TiO2 renhet. Planlagt produksjon er 90.000-100.000 tonn rutilkonsentrat pr. år. Engebøforekomsten har et lavt innhold av radioaktive elementer, noe som gir miljømessige og kostnadsmessige fordeler ved videreforedling. Rutilproduksjon på Engebø innebærer korte distanser mellom gruve, produksjonsanlegg og utskipningskai. Sammenlignet med mange andre prosjekter gir dette enklere logistikk, lavere investeringer/driftskostnader, samt begrenset arealbeslag og utslipp av klimagasser.

Foreløpig ressursestimat og driftsperspektiv
Foreliggende ressursestimat i hht. JORC-koden (2004) er på til sammen ca. 154 millioner tonn med malm; ref. tabellen nedenfor.

Ressursklassifisering
(JORC)
Ressurs(millioner tonn) Gehalt (% TiO2 @ 3% cut-off)
Indicated 31.7 3.77
Inferred 122.6 3.75

Kilde: «Scoping Study» (2008) av kvalifisert person i hht. JORC, Adam Wheeler, og gruveingeniør Bob Dowdell.

Det skal gjennomføres et boreprogram for å gi økt sikkerhet knyttet til ressursestimeringen. Utvinningen de første 10-15 årene vil være i dagbrudd med etterfølgende underjordsdrift. Planlagt driftsperiode er ca. 50 år med et uttak i størrelsesorden 4 millioner tonn malm pr. år. 

Miljøvennlige produkter
Rutil er et miljøvennlig mineral som brukes til produksjon av pigment til bl.a. maling-, plast- og papirindustrien, og til produksjon av titanmetall. Nordic Rutile vil bli en av verdens største produsenter av naturlig rutil. I tillegg skal det produseres ca. 100 000 tonn med granatkonsentrat som et biprodukt. Granat benyttes bl.a. til vannrensing, sandblåsing og vannjetskjæring. Granatmarkedet er i vekst fordi granat kan erstatte kvartsholdige produkter med negative helseeffekter.

Norges posisjon i titanindustrien
Norge har en lang historikk innenfor produksjon og foredling av titanmineraler. Det var norske ingeniører som rundt 1910 fikk patent på fremstilling av titanpigment og deretter utviklet metoder for industriell fremstilling av titandioksid. Norge er blant de fremste i verden når det gjelder forekomster av titanholdige mineraler. 

Investeringer og sysselsetting
Anleggsinvesteringene for Engebøprosjektet er beregnet til ca. NOK 2 milliarder. Nordic Rutiles virksomhet på Engebø vil ha behov for ca. 170 ansatte. I tillegg vil virksomheten gi grunnlag for betydelig avledet aktivitet i privat og offentlig virksomhet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 


Nordic Mining inviterer til en pressekonferanse om Engebøprosjektet i dag, fredag 17. april 2015, kl. 10.00 i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A – 5. etg.), Oslo.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.

Vi viser for øvrig til pressemeldinger som i dag er publisert av hhv. KMD, KLD og Nærings- og Fiskeridepartementet på de respektive departementenes hjemmesider; ref. www.regjeringen.no.


Oslo, 17. april 2015
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner