Magnetiske målinger understøtter utsikter til betydelig kvartsforekomst og prosjektpotensial i Kvinnherad

Nordic Mining har gjennomført magnetiske målinger av kvartsforekomsten i Kvinnherad kommune i Hordaland. Resultatene understøtter tidligere estimater som viser at forekomsten er betydelig. Målingene indikerer også at forekomsten kan være større enn tidligere antatt.

Utforskningsleder Mona Schanche kommenterer: “Vi er godt fornøyd med resultatene av målingene. Resultatene styrker vår tro på at forekomsten vil ha kommersiell betydning. De geofysiske resultatene gir økt trygghet for NGUs foreløpige volumindikasjon på 2,7 millioner tonn, og med det gjeldende prisnivået for høyren kvarts på USD 4.000 – 8.000 pr. tonn har vi et godt underlag for scoping studien som skal være ferdig i november. Vi ser med forventning frem til denne studien som vil gi de første konturene av et industrielt kvartsprosjekt”.

Viser potensielt større volum

Formålet ved den magnetiske målingen var å gjøre en 3D-tolkning av orientering, dybde og volum av kvartsåren ved å skille mellom den ikke-magnetiske kvartsen og det mer magnetiske sideberget som er en granitt-gneis. Undersøkelsen lyktes i å skjelne mellom ulike magnetiske egenskaper. Et ikke-magnetisk felt som i stor grad sammenfaller med den utgående kvartsåren ble avdekket.

Det ikke-magnetiske feltet har den samme lengden og retningen som den kartlagte kvartsåren, men er noe bredere i enkelte områder (se figur 1 og 2 i vedlegg). De bredere delene kan være relatert til overdekket kvarts som foreløpig ikke er kartlagt. Dybde tolkninger viser at det er sannsynlig at kvartsåren strekker seg til minst 150 meter under overflaten. Det er også indikasjoner for at en mulig forlengelse av åren til 300 meter under overflaten (se figur 3 og 4 i vedlegget).

Nordic Mining har tidligere referert til NGUs foreløpige volumestimat på 2,7 millioner tonn kvarts (ikke JORC klassifisert) basert på feltkartlegging av en 12 meter bred, 600 meter lang og 150 meter dyp kvartsåre. De geofysiske målingene understøtter dette og indikerer en enda større utbredelse av kvartsåren både i horisontal og vertikal retning. Potensielt bredere deler av kvartsåren vil bli undersøkt med oppfølgende overflatekartlegging. Den faktiske dybden og kvartsens kvalitet i dypet må verifiseres ved boringer og analyser.

Det svenske selskapet Geovista AB (www.geovista.se) har vært ansvarlig for gjennomføring av de magnetiske undersøkelsene. 34 profillinjer ble målt med en avstand på 20 meter. Dette inkluderte 1.505 målestasjoner og ca. 7,35 km måledistanse som dekker et område på ca. 0,2 km2. Fullstendig rapport fra undersøkelsene vil bli publisert på Nordic Minings hjemmeside (www.nordicmining.com).

Prosesseringstester indikerer kvartsprodukter av høyeste kvalitet

Nordic Mining har tidligere gjennomført avanserte prosesseringstester ved Dorfner Anzaplans laboratorium i Tyskland. Testene har dokumentert at Kvinnherad-kvartsen kan prosesseres til produkter tilsvarende de beste og høyest prisede produktkvaliter som finnes på markedet. Høyren kvarts (HPQ) brukes i en rekke teknologiske anvendelser, f.eks. halvledere, optisk glass, solceller og mikroelektronikk. Avhengig av anvendelsesområde og produktspesifikasjoner ligger priser for HPQ i området USD 4.000 – 8.000 pr. tonn. Markedet for HPQ er i vekst som følge av teknologiske endringer.    

Scoping studie ferdigstilles i november

Dokumentert evne til fremstilling av høyrene kvartsprodukter og resultatene fra de magnetiske målingene som understøtter forekomstens betydelige størrelse, vil danne grunnlag for prosjektvurderinger i den kommende scoping studien. Studien vil inkludere evaluering av markeds-, utvinnings- og prosesseringsscenarioer, samt foreløpige økonomiberegninger for prosjektet. Studien gjennomføres av Dorfner Anzaplan og vil bli ferdigstilt i november.

Nordic Mining har eksklusive rettigheter til kvartsforekomsten i Kvinnherad. Forekomsten ligger nær ved Hardangerfjorden og ca. 300 meter over havnivå.

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefonnummer 922 81 253.


Nærmere om Nordic Mining ASA (
www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Ved datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seiland-regionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


Oslo, 31. oktober 2012
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker