NOMI - INTENSJONSAVTALE MELLOM STYRET I RANA GRUBER AS OG NORDIC MINING ASADe kommersielle betingelsene for et tilbud er i intensjonsavtalen beskrevet slik at Nordic Mining skal betale kontant 95 mill. NOK ved overtagelse for 100% av aksjene i selskapet. Beløpet skal korrigeres for utbetalt utbytte frem til overtagelse. Intensjonsavtalen beskriver videre at Nordic Mining i tillegg skal betale et vederlag for aksjene avhengig av resultatutviklingen i Rana Gruber i 2007 og 2008.

I avtaleperioden vil Nordic Mining foreta en due diligence gjennomgang av Rana Gruber før et tilbud fremmes. Endelige tilbudsbetingelser fastsettes etter ferdigstillelse av due diligence. Et tilbud ventes å kunne presenteres i løpet av desember. Nordic Mining tar sikte på å finansiere kjøpet av samtlige aksjer i Rana Gruber uten å utstede nye aksjer.

En overtagelse av Rana Gruber vil være konsesjonspliktig, og Nordic Mining vil søke om konsesjon når tilslutningen til et tilbud om aksjeovertagelse er avklart.

Som følge av inngåelsen av intensjonsavtalen har Nordic Mining besluttet å forlenge tegningsperioden for den pågående kapitalutvidelsen i selskapet. Tegningsperioden er forlenget til fredag 24. november 2006 kl. 16:00.

Det er utarbeidet et tillegg til Nordic Minings emisjonsprospekt av 1. november 2006. Dette tillegget er offentliggjort på selskapets hjemmeside, www.nordicmining.com, samt på hjemmesiden til tilrettelegger CAR ASA, www.car1.no. Tillegget til prospektet er også sendt til aksjonærene i Nordic Mining.


Om Rana Gruber AS

Rana Gruber AS driver gruvevirksomhet på jernmalmforekomstene i Dunderlandsdalen og produserer og selger jernmalmkonsentrat til stålverk i Europa og en del andre markedsområder. Rana Gruber driver også produksjon og salg av høyforedlede spesialprodukter basert på jernmalmkonsentrat i form av mikroniserte jernoksyder og annen videreforedling av jernmalm. Selskapet hadde i 2005 en omsetning på 195 mill. NOK og et resultat etter skatt på 24 mill. NOK. Selskapet har 175 ansatte og har sin virksomhet lokalisert i Mo i Rana. Rana Gruber eies i dag av nåværende og tidligere ansatte ved bedriften.

Nærmere opplysninger om Rana Gruber finnes på selskapets hjemmmeside (www.ranagruber.no).


Om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ble stiftet 8. mai 2006 gjennom utfisjonering av Rocksource ASAs mineralvirksomhet. Nordic Mining har som målsetting å bli et gruveselskap med integrert virksomhet innen prospektering, utvinning og produksjon av mineraler og metaller. Nordic Mining har inngått en evigvarende lisensavtale med Rocksource om bruk og videreutvikling av deres EM-teknologi innen prospektering etter mineralressurser. Videre har Nordic Mining økonomisk interesse i 4 letelisenser for gull i Ecuador.

Selskapet har inngått en avtale med ConocoPhillips Investments Norge AS om kjøp av rettighetene til selskapets kartlagte, betydelige rutil (titan dioksyd) forekomst i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane. Nordic Mining har også inngått samarbeidsavtaler med NGU (Norges Geologiske Undersøkelser) og NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) om leting etter og utvikling av mineral forekomster.

Nordic Mining er registrert på OTC-listen i Oslo med ticker NOMI.

Nærmere opplysninger om Nordic Mining finnes på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com).For eventuelle spørsmål om intensjonsavtalen eller de angjeldende selskaper, vennligst kontakt:

Adm.direktør Arve Lein, Rana Gruber AS, telefon 911 04 461

Konsernsjef Ivar S. Fossum, Nordic Mining ASA, telefon 930 96 850, eller

CFO Lars K. Grøndahl, Nordic Mining ASA, telefon 901 60 941.Oslo, 20. november 2006
Nordic Mining ASA


Mo i Rana, 20. november 2006
Rana Gruber AS

Abonner

Dokumenter og linker