Nordic Mining ASA: Kvartalsrapport for 4. kvartal 2020

Report this content

Nordic Mining ASA: Kvartalsrapport for 4. kvartal 2020

Nordic Minings rapport for 4. kvartal 2020 er presentert i dag. Rapporten og selskapets presentasjonsmateriale (på engelsk) er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com. Nedenfor er gitt en sammenfatning på norsk av utvalgte forhold:

Titan og litium er kritiske råvarer for Europa

Høsten 2020 presenterte EU en oppdatert oversikt over kritiske råvarer fremover for Europa, og titan og litium ble inkludert på listen. Rutil (titandioksid) som skal produseres i Engebøprosjektet, og litium som skal produseres i Kelibers prosjekt i Finland, er dermed helt i tråd med EUs prioritering for mineralproduksjon i Europa. Det er ingen produksjon i Europa av granat som også skal produseres på Engebø.

Etterspørselen etter rutil, granat og litium er i ulik grad påvirket i et kort tidsperspektiv av de økonomiske effektene av korona-pandemien, men forventes å være positive etter 2-3 år.

Engebøprosjektet - Rutil og granat (100% eiet)

Betydelig reduksjon i investeringer

Foreløpig tall fra den pågående optimalisering av prosjektet indikerer en reduksjon i anleggsinvesteringer i størrelsesorden USD 100 millioner sammenlignet med den estimerte investeringsrammen i mulighetsstudien (DFS) som ble presentert i januar 2020 (USD 311 millioner).

En revidert økonomisk analyse av prosjektet vil bli presentert i en oppdatert mulighetsstudie som også vil reflekter lavere salgsvolum av granat i de første driftsårene. Nordic Mining vil presentere den oppdaterte studien senest i midten av april, som følge av praktiske forhold knyttet til korona-situasjonen. Nordic Mining er fullt finansiert for gjennomføring av DFS-oppdateringen og videre inn i andre halvår 2021 basert på gjeldende planer og prognoser.

Konkrete miljømessige forbedringer

Selskapet har utviklet løsninger som muliggjør bruk av elektrisk tørking av mineraler i produksjonsprosessen. Dette vil redusere CO2 utslippet fra virksomheten med mer enn 80% og i praksis fjerne CO2 utslipp fra prosessanlegget.

Miljødirektoratet har godkjent selskapets plan om endring av bruk av kjemikalier i produksjonsprosessen. Dette innebærer en nedgang i kjemikaliebruk på 99% sammenlignet med tidligere godkjent plan og en klar miljømessig forbedring for prosjektet.

Det fysiske fotavtrykket av produksjonsanlegget, som fortsatt skal prosessere 1,5 million tonn malm pr. år, vil bli redusert med anslagsvis 40% sammenlignet med tidligere plan.   

Selskapet har startet implementering av et omfattende system for oppfølging av miljø- og samfunnsmessige forhold knyttet til Engebøprosjektet. Opplegget skal sikre at prosjektet gjennomføres i tråd med anerkjente standarder fastsatt av Verdensbankens organ for prosjektsamarbeid med næringslivet, International Financial Corporation (IFC) (Ekvatorprinsippene og IFC Performance Standards), samt tillatelser og regler fastsatt av norske myndigheter. Selskapet har utarbeidet en plan for oppfølging og interaksjon med ulike interessentgrupper for prosjektet, og det er etablert en lokal ressursgruppe som hadde sitt første møte i oktober 2020.

Driftskonsesjon på plass

Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin) innvilget i juni 2020 driftskonsesjon for prosjektet. Dermed er den siste av de viktigste godkjennelsene for prosjektet på plass. Konsesjonstildelingen er påklaget av ulike interessenter. Dirmin har gjennomgått klagene og har ikke funnet grunn til å endre beslutningen om konsesjonstildeling. Klagesaken er nå til behandling i Industri- og Fiskeridepartementet.

Keliber – litium (16,3% eierandel)

Positiv investorinteresse   

Keliber arbeider med finansiering av videre utviklingsarbeid for litiumprosjektet og opplever god interesse i forbindelse med målsatt kapitalinnhenting (rundt EUR 30 millioner) for å dekke kapitalbehov frem til byggefinansiering. Diskusjoner og forhandlinger pågår, og Keliber venter at en løsning vil være på plass i løpet av 1. kvartal 2021.

Positiv fremdrift med prosjektoptimalisering, ressurskartlegging og tillatelser

Keliber har besluttet å øke den årlige produksjonskapasiteten for litium hydroksid fra 12.000 til 15.000 tonn. Oppredningsverket for fremstilling av mineralkonsentrat flyttes nærmere de viktigste mineralforekomstene for å effektivisere driften og redusere miljøeffekter. Engineering-arbeid pågår i tilknytning til oppredningsverk, håndtering av restmineraler og anlegget for produksjon av litium hydroksid.

Keliber har videreført undersøkelsesboring i 2020 og første delen av 2021. Det ble boret til sammen rundt 3,800 meter i andre halvår 2020. Foreløpige indikasjoner fra boringene er positive. Keliber vil presentere en oppdatering av mulighetsstudien for prosjektet i andre halvår 2021.

Nordic Ocean Resources - havbunnsmineraler (100% eiet)

Nordic Mining har i mange år, og gjennom det heleide datterselskapet Nordic Ocean Resources (NORA), tatt initiativ for å utvikle kunnskap om undersjøiske mineralressurser i Norge. NORA har deltatt i det 4-årige forskningsprosjektet, MarMine, sammen med andre industriselskaper og kunnskapsinstitusjoner. Undersøkelser har indikert et ressurspotensial med betydelige verdier innenfor norsk økonomisk havområde.

I 2019 ble det vedtatt en ny lov i Norge om undersjøiske mineraler. Olje- og Energidepartementet forbereder praktiske forhold knyttet til fremtidig undersøkelsesaktivitet og har sendt et utkast til retningslinjer for miljømessige forhåndsundersøkelser på høring.

I lys av den økte interessen for undersjøiske mineraler vil Nordic Mining vurdere nærmere hvordan selskapets kunnskap og posisjon kan gi grunnlag for videre kommersiell utvikling.

For spørsmål og utfyllende kommentarer, vennligst kontakt CEO Ivar S. Fossum, telefon 93096850.

Oslo, 16. februar 2021
Nordic Mining ASA

 

Nordic Mining (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA er et mineralselskap med fokus på bærekraftige industrielle mineraler og metaller. Selskapets prosjektportefølje har høy internasjonal standard og et betydelig økonomisk potensial. Selskapets eiendeler er i Norden.

Nordic Mining gjennomfører en storstilt prosjektutvikling ved Engebø på vestkysten av Norge der selskapet har rettigheter og tillatelser til en betydelig forekomst av rutil og granat. Nordic Mining eier også 16,3% av aksjene i Keliber Oy, som utvikler et litiumprosjekt i Finland. Keliber vil bli den første europeiske produsenten av litiumhydroksyd i batteriklasse.

Nordic Mining har også interesser i andre initiativer som patenterte rettigheter for en ny teknologi for produksjon av aluminium og leting av havbunnsmineraler.

Nordic Mining er notert på Euronext Expand Oslo med ticker symbolet "NOM".

Abonner

Dokumenter og linker