Nordic Mining's rapport for første kvartal 2012

Nordic Minings rapport for første kvartal 2012 følger vedlagt.

Følgende hovedpunkter fra rapporten fremheves:

 • Videre fremdrift for Engebøprosjektet
  Miljøverndepartementet behandler innsigelsessak knyttet til reguleringsplanen for Engebøprosjektet, samt utslippssøknad for prosjektet. Departementet har innhentet vurderinger og tilrådninger fra berørte departementer og direktorater.

  Nærings- og handelsdepartementet (NHD) tilrår at reguleringsplanen godkjennes og at det i første omgang gis en begrenset utslippstillatelse basert på deponering opp til terskelnivå på -220 meter. NHD tilrår videre at det gjennomføres ytterligere strømningsundersøkelser og modellberegninger, samt innhentes supplerende informasjon om tilsetningsstoffer.

 • Positive klimaeffekter fra titan og kortreist rutil
  Rutil fra Engebø vil kunne erstatte langtransporterte produkter inn til Europa. Dette vil ha miljømessige fordeler, bl.a. i forhold til utslipp av klimagasser. Titanmetall fremstilt av rutil brukes bl.a. for å gjøre fly lettere, noe som gir lavere drivstofforbruk og reduserte miljøutslipp. Engebøprosjektet vil således på flere områder bidra positivt i et globalt klimaperspektiv.

 • Langsiktig gode markedsutsikter for rutil
  Markedsprisen for rutil levert i bulk ligger i følge markedsaktører i området USD 2.000 – 2.500 pr. tonn, dvs. 4 – 5 ganger høyere enn ved årsskiftet 2010/2011. For rutil til sveiseformål rapporteres priser omkring USD 3.000 pr. tonn. Pristrenden for rutil er fortsatt stigende. Etterspørselen etter høyverdig titanråstoff er større enn produksjonen, og dette ventes å vedvare i flere år fremover.

 • Videre satsing for fremstilling av alumina basert på anortositt
  Nordic Mining har i samarbeid med IFE produsert høyverdig alumina basert på anortositt fra Gudvangen. Utviklingsarbeidet videreføres, og prosjektet har i februar 2012 mottatt støtte fra Gassnova SF med NOK 4,1 millioner.

 • Høyren kvarts på Nesodden i Kvinnherad
  Prosesseringstester har bekreftet at det kan fremstilles kvartsprodukter med renhet som tilsvarer de beste kvaliteter i markedet. Nye tester for å avklare homogeniteten av kvaliteten for forekomsten er påbegynt, og resultater ventes i juli 2012.

 • Oppstart av boreprogram i Finland
  Keliber har igangsatt første fase av årets planlagte boreprogram for litiummineraler. Det skal bores i 2 - 3 nye områder i nærheten av tidligere påviste forekomster. Geologiske resultater ventes i slutten av mai 2012, og analyseresultater ventes i juni.

 • Leteboring i Øksfjordområdet
  Bakkegeofysiske målinger i første kvartal har bekreftet tidligere undersøkelser som indikerer muligheter for sulfidmineralisering. Undersøkelsesboring er gjennomført og resultater ventes i mai 2012.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 11. mai 2012
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker