Nordic Mining søker om driftskonsesjon for Engebøprosjektet

Report this content

Nordic Mining ASA, ved sitt heleide datterselskap Nordic Rutile AS, har søkt Direktoratet for Mineralforvaltning om driftskonsesjon for den planlagte produksjonen av rutil og granat på Engebø.

Konsesjonen vil regulere driftsforhold og prosedyrer for effektiv og sikker mineralproduksjon. Reguleringsplan og utslippstillatelse for prosjektet er allerede godkjent.

Engebø er et av de første, nye gruveprosjektene i Norge på flere tiår og vil bli en regional hjørnestensvirksomhet og betydelig arbeidsgiver i Sunnfjord regionen i Sogn og Fjordane.

«Engebøprosjektet er godt forankret i vår visjon om å produsere samfunnsnyttige og strategiske mineraler på en bærekraftig måte. Søknaden om driftskonsesjon representerer en viktig milepæl for klargjøring av prosjektet mot den kommende driftsfasen. Mineralvirksomheten på Engebø vil bli en langsiktig industrivirksomhet i Naustdal og Sunnfjord-regionen», sier CEO Ivar S. Fossum.

Som vedlegg følger utvalgte illustrasjoner fra søknaden. Illustrasjonene viser:

-      Dagbrudd
-      Prosessområde
-      Adkomstvei, oversikt (nedre del)
-      Adkomstvei, detaljer
-      Dagbrudd, design
-      Forekomst og uttaksscenario 3D


Om Engebøprosjektet

Mineralforekomsten i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane er en av de største uutnyttede forekomstene av rutil i verden og har blant de høyeste konsentrasjoner av rutil (TiO2) sammenliknet med eksisterende produsenter og andre kjente forekomster. Forekomsten inneholder også betydelige mengder av høy-kvalitets granat.

Mens rutil er et titanråstoff som i hovedsak benyttes som pigment i alt fra maling til iskrem, og til produksjon av titanmetall, er granat et miljøvennlig slipemiddel som blant annet brukes til vannjet-skjæring og sandblåsing.

Engebøprosjektet utvikles i tråd med norske og internasjonale standarder for helse, miljø og sikkerhet. Det har blitt utført om lag 23 000 meter med boring i fjellet for å kartlegge forekomsten som er gunstig lokalisert ved kysten, med god tilgang til eksisterende dypvannskai og infrastruktur, og med fordelaktig logistikk til internasjonale markeder.

Den endelige mulighetsstudien ble initiert umiddelbart etter at den preliminære mulighetsstudien ble fullført i oktober 2017 og er forventet ferdigstilt medio 2019. 

Nordic Mining har signert intensjonsavtaler for salg av både rutil og granat med internasjonale partnere som også har som intensjon å bidra til finanseringen av prosjektet.

Nordic Minings aksjer er notert på Oslo Axess med ticker «NOM». Selskapets hjemmeside er www.nordicmining.com.

CEO Ivar S. Fossum er tilgjengelig for spørsmål og kommentarer på telefon +47 930 96 850.

Oslo, 4. februar 2019