Norsk produksjon av titanmetall; store industrielle muligheter basert på rutil fra Engebø

Nordic Mining har gjennomført en idéstudie for produksjon av titanmetall i Norge. Metallurgisk videreforedling har et betydelig samfunnsmessig og industrielt potensial knyttet til utnytting av kompetanse, arbeidskraft, mineralressurser og fornybar vannkraft i Norge. Titanmetall har fordelaktige egenskaper som høy styrke og lav egenvekt, samt høy bestandighet. Titanmetall brukes  i økende grad i fly og biler for å redusere vekt og energiforbruk, og derved utslipp av klimagasser. Metallet benyttes medisinsk til implantater og har bred anvendelse i industri- og offshoresektorer. Arbeidskraftbehovet i et anlegg for produksjon av titanmetall er beregnet til 330 årsverk. Inkludert avledet virksomhet i Norge anslås den totale sysselsettingseffekten til omkring 1.000 årsverk.

Visjoner og muligheter

På oppdrag fra Nordic Mining har Bilfinger Industrial Services Norway AS («Bilfinger») gjennomført en idéstudie for produksjon av titanmetall i Norge. Rutilkonsentrat som planlegges produsert på Engebø, vil være et velegnet råstoff for produksjon av titanmetall. Sogn og Fjordane har et stort overskudd av kraft som i dag eksporteres. Industriell utnyttelse av eksisterende metallurgisk kompetanse, arbeidskraft, mineralressurser og vannkraft gir et betydelig potensial for økt verdiskapning og aktivitet i Norge.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar:

«Selv om de direkte lokale og regionale ringvirkningene som følge av den planlagte rutilproduksjonen på Engebø i seg selv vil være store, mener vi det er viktig å illustrere at Engebøprosjektet gir fremtidige industrielle muligheter som går vesentlig lenger. Titanmetall karakteriseres av mange som fremtidens metall, og kortreist titanråstoff i kombinasjon med norsk metallurgisk kompetanse og miljøvennlig vannkraft gir muligheter som fortjener oppmerksomhet i årene som kommer.»


Nøkkeltall fra idéstudien

Bilfinger har sett på et skisseprosjekt med produksjonskapasitet på 15.000 tonn titanmetall («titanium sponge») pr. år. Råstoffbehovet for et slikt anlegg er beregnet til ca. 30.000 tonn rutilkonsentrat. Dette tilsvarer omkring en tredjedel av den planlagte produksjonen på Engebø.

Anleggsinvesteringer er estimert til nærmere NOK 5,9 milliarder basert på gjeldende valutakurs. Investeringsestimatet er basert på utnyttelse av tilgjengelig infrastruktur som vei- og havneanlegg.

Antall direkte arbeidsplasser vil være ca. 330. Inkludert ringvirkningseffekter og avledede aktiviteter anslår Nordic Mining at tiltaket kan gi en samlet sysselsetting på omkring 1.000 personer. Sogn og Fjordane har flere industristeder med omfattende metallurgisk kompetanse, erfaren arbeidskraft, tilgjengelig vannkraft og relevant infrastruktur, og fylket kan etter Nordic Minings vurdering være en attraktiv lokalisering for titanproduksjon.

Produksjon av titanmetall er en kraftintensiv virksomhet. Kraftbehovet for det skisserte anlegget vil være omkring 375 GWh pr. år.


Nærmere om titanmetall

Titan er like sterkt som stål, men veier bare halvparten. Titan er korrosjonsbestandig og forringes hverken av vann eller saltløsninger. Disse egenskapene gjør metallet ettertraktet og anvendelig på en rekke områder som fly, romfart, anlegg for produksjon av ferskvann fra sjøvann, verktøy etc. Til medisinsk bruk egner titan seg godt som implantatmateriale; metallet er ikke giftig, og det skaper ikke frastøtningsreaksjoner i menneskekroppen.

De største produsentene i dag av titanmetall er Kina, Russland, Japan og USA.


For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 26. februar 2015
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har ettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner