Oppstart av måleprogram for Engebøprosjektet

Nordic Mining har inngått en avtale med Det Norske Veritas (DNV) om gjennomføring av et måle- og undersøkelsesprogram for innhenting av supplerende informasjon i tilknytning til reguleringsplan og utslippstillatelse for Engebøprosjektet. Programmet vil ha en varighet på omkring 1 år og vil ha oppstart i løpet av juli 2013.


Om måle- og undersøkelsesprogrammet

Arbeidene som skal utføres, baserer seg på den avklaringen som er etablert med Miljøverndepartementet om behov for tilleggsopplysninger, ref. brev fra Miljøverndepartementet 30. mai og børsmelding fra Nordic Mining 31. mai 2013.

Hovedaktiviteten er knyttet til nye målinger av strømningsmønsteret i Førdefjorden. Det vil bli gjennomført hydrografiske målinger i et nettverk av 10 målestasjoner som skal måle sentrale egenskaper som temperatur, saltinnhold, tetthet, trykk, turbiditet og oksygen. Målingene vil bli foretatt over en 12 måneders periode. I tillegg vil vannstrøm bli målt gjennom en 12 måneders periode på 6 forskjellige målestasjoner, blant annet ved hjelp av såkalte profilerende måleinstrumenter som vil vise strømningshastighet og retning på ulike vanndyp. Avlesning av måleresultater og analyser av disse vil bli foretatt med 3 måneders intervall gjennom hele perioden.

I tillegg til hydrografiske målinger og strømningsmålinger vil det bli hentet inn data fra meteorologiske stasjoner i området. Dette vil gi mulighet til å se sammenhenger mellom meteorologiske forhold og eventuelle endringer i strømningsmønsteret i fjorden.

Det skal gjennomføres visuelle undersøkelser av bunndyrsfaunaen i deponiområdet ved hjelp av ROV (“remote operated vehicle”) med undervannskamera, samt prøvefiske etter ål og innhenting av fiskeegg og larver.

Resultater fra undersøkelsene vil bli publisert på Nordic Minings hjemmeside og i børsmeldinger.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum kommenterer:

“Vi er glad for at vi nå kommer i gang med undersøkelsene og er trygg på at arbeidet vil bli gjennomført på en grundig og faglig god måte. Programmet vil bli utført med den mest avanserte måleteknologi som er tilgjengelig, og vi er sikre på at dette vil gi den nødvendige tilleggsinformasjon som er etterspurt av myndighetene. Vi tror at samfunn og politikere er bevisst på behovet for å etablere ny langsiktig industrivirksomhet i Norge, og vi ønsker å bidra til at dette gjøres på en miljømessig forsvarlig måte.”

For nærmere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 27. juni 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner