Overtegnet fortrinnsrettsemisjon i Nordic Mining

Report this content

Stor interesse for Nordic Minings kapitalutvidelse for finansiering av tilleggsundersøkelser knyttet til Engebøprosjektet

Inntil 80.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 0,30 pr. aksje er blitt tilbudt gjennom en fortrinnsrettsemisjon i Nordic Mining. Utløpet av tegningsperioden var i går, 27. august 2013, kl. 16.30.

En foreløpig opptelling viser at emisjonen er overtegnet. Bruttoprovenyet fra emisjonen vil være NOK 24 millioner.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar:


”Vi er meget fornøyd med resultatet i emisjonen. Den store interessen viser at det er mange som vil bidra til at Engebøprosjektet får endelig godkjennelse fra myndighetene. Det er gledelig at investorene ser det store kommersielle og samfunnsmessige potensialet som ligger i en industriell utvinning av mineralressursene i Naustdal.”

Tildeling av aksjene i emisjonen vil bli vedtatt av styret i Nordic Mining i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 8. august 2013. Det endelige tegningsresultatet ventes å bli offentliggjort 29. august 2013, og brev om tildeling av nye aksjer og tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte investor, ventes å bli sendt ut samme dag.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 28. august 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner