Status for geologiske undersøkelser - Betydelig potensiale i Ecuador

Mer enn 1.200 jordprøver og 84 stein- og bekkesedimentprøver fra selskapets gulisenser i Los Santos i Ecuador er nå analysert og evaluert. Det er gjennomført integrert tolkningsarbeid av geologiske kart og kjemiske analyser som avdekker 6 lovende anomalier av kobber, gull, sølv, sink og bly. De største kobber/gull anomaliene strekker seg over 1.000 til 2.000 meter med en bredde på 100-300 meter langs en nordvest-sydøst gående akse.
 
Foreløpige tolkninger som krever oppfølgende studier, indikerer mineraliseringer assosiert med en granittisk intrusjon som kan klassifiseres som et porfyr kobber-gull system i likhet med den kjente Bingham Canyon forekomsten i Utah i USA.
 
Videre arbeid vil bestå av jordprøver og in-situ stein prøver i Los Santos Monsonitt, samt videre geologisk kartlegging for å utarbeide en modell av malmformasjonene. Arbeidet vil bli fulgt opp med analyser av mineralprøver, digital tolkning og modellutvikling for å etablere grunnlag for kjerneboring i de mest lovende områdene.
 
"Det er lovende å se den første dokumentasjon på interessante mineraliseringer i Los Santos området. For første gang har vi dokumentert at konsesjonsområdet har et betydelig potensiale mht. mineralforekomster. Vi vil nå utarbeide et arbeidsprogram slik at potensialet kan avklares ytterligere", uttaler administrerende direktør Ivar S. Fossum i en kommentar.
 
Andre undersøkelsesområder
 
Røysivangen - Foreløpig rapport fra prøveboringer
Nordic Mining gjennomfører kjerneboring i Røysivangen i Eidsvoll kommune og har til nå boret 3 hull med lengder på 90-100 meter. Alle hullene har gjennomskåret soner med hydrotermal omvandling. Disse inkluderer nettverk av kvartsårer og sulfid-disseminasjon. Boreprogrammet er utvidet med et fjerde hull som vil bli boret i april. Deretter vil kjerneprøvene bli preparert og sendt til laboratorieanalyse.
 
Laksådalen - Mulig wolfram/molybden-område
Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har gjennomført foreløpig prøvetaking av 2 av de 8 wolfram-molybden sonene i Laksådalen-Bjellåtind området. Hovedsonen var for bratt til at såkallt "chip sampling" kunne gjennomføres, og prøver i dette området vil bli gjort ved boring. Den andre sonen indikerte 0,25 vekt% WO3 over en 4 meters lengde. Prøvetakingen regnes som foreløpig og vil bli fulgt opp med et mer omfattende program i 2008.
 
Målvika - Tidligere wolfram-indikasjon ikke bekreftet
NGU gjennomførte høsten 2007 diverse feltarbeid i Målvika, bl.a. in-situ analyser og innhenting av steinprøver. Resultatene indikerer at Målvika-området er en liten wolfram-forekomst med en mulig malmressurs på 750.000 tonn med gehalt på 0,44 vekt % WO3. Resultatene bekrefter således ikke estimatene fra tidligere analyser.
 
Prøvetaking av granittmassivet i området viser imidlertid et innhold på 121 ppm, noe som betegnes som et svært høyt wolfram-innhold i granittmagmaen.. Dette indikerer at det kan være andre wolfram-forekomster i Målvika-området. 
 
"Nordic Minings interesse for wolfram er uendret", sier administrerende direktør Ivar S. Fossum. "Det er klare indikasjoner på at områdene vi undersøker kan inneholde interessante wolfram-forekomster. Følgelig vil vi videreføre undersøkelsesarbeid i Laksådalen og trolig utvide leteområdet i Målvika."
 
For nærmere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 22 94 77 05.
 
 
Oslo, 14. april 2008
Nordic Mining ASA

Abonner