Store mineralverdier på Norges havbunn

På havbunnen innenfor norsk økonomisk sone finnes store forekomster av metalliske sulfider. Estimatene indikerer betydelige mengder kobber, sink, sølv og gull tilsvarende en verdi på 430 milliarder kroner.

“Dette er oppsiktsvekkende og svært interessante resultater”, sier dekan Ingvald Strømmen ved NTNU.

NTNU og Nordic Ocean Resources AS (NORA) støttet av Statoil ASA, gjennomfører et forprosjekt for å kartlegge status for kunnskap innen marine mineralressurser i Norge. Prosjektet skal etablere prioriterte områder for ny forskning og utvikling, og har spesielt fokus på å øke kunnskapen om mulige massive sulfidforekomster langs den nordlige delen av den midtatlantiske ryggen.

Denne ryggen er en undersjøisk fjellkjede i sonen mellom den amerikanske og den eurasiske kontinentalplaten. På grunn av den pågående vulkanismen og hydrotermale aktiviteten langs ryggen dannes sulfidforekomster på havbunnen. Store deler av den nordlige midtatlantiske ryggen mellom Jan Mayen og opp langs Svalbard ligger innenfor norsk sone.

NTNU har gjennomført avanserte analyser og tolkninger av undervannstopografi, strukturer og geologi for å avdekke områder hvor forholdene ligger til rette for dannelse av slike forekomster. På bakgrunn av dette er det gjennomført en statistisk ressursberegning ved hjelp av tilsvarende metodikk som benyttes for estimater av olje- og gass ressurser.

Beregningene gir et verdiestimat for mineralforekomster på havbunnen innenfor norsk økonomisk sone på 430 milliarder kroner. Estimatet viser videre at det kan finnes potensielle verdier på over 1.000 milliarder kroner. En sammenfatning av resultatene av ressursberegningen følger i vedlegg (sammenfatningen er på engelsk).

“Den betydelige størrelsen på estimatet gir grunnlag for videreføring av prosjektet for å styrke kunnskapen om Norges marine mineralressurser og om hvordan disse kan forvaltes på en bærekraftig måte”, understreker Ingvald Strømmen ved NTNU.

“Ressursestimatet gir grunn til å øke fokuset på marine mineralressurser i videreføringen av Norges mineralstrategi, og NORA ønsker å være en aktiv bidragsyter i denne utviklingen”, sier styreleder i NORA Ivar S. Fossum.

Kontaktpersoner:
For NTNU:               Førsteamanuensis Steinar Ellefmo, telefon 905 07 125
For NTNU og NORA: Professor II og prosjektleder Fredrik Søreide, telefon 971 04 060.
For NORA:               Styreleder Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850


Oslo, 17. desember 2013
Nordic Mining ASANordic Ocean Resources AS

Nordic Ocean Resources AS har som ambisjon å bli et ledende selskap innen utforskning og produksjon av marine mineralressurser. Selskapet ønsker å gjøre nytte av eksisterende kunnskap fra olje- og gassindustrien innen lete-, miljø- og produksjonsteknologi. Nordic Ocean Resources AS har et utstrakt nettverk innen dette området, både med hensyn til fremtidige rettigheter og teknologiutvikling. Nordic Ocean Resources AS eies av Nordic Mining ASA (85%) og Ocean Miners AS (15%).


Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner