Stortingsbehandling av representantforslag om gruveplaner og sjødeponi

Forslag knyttet til Engebøprosjektet ble nedstemt. Regjeringens godkjennelse av prosjektet 17. april 2015 er uendret.

Stortinget behandlet 2. juni 2015 representantforslag fra stortingsrepresentantene Elvestuen og Solhjell om Stortingets involvering i saker om store gruveplaner og sjødeponi. Representantforslaget og innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomite er tilgjengelig på Stortingets hjemmeside; https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=62350.

Et forslag om at Stortinget skulle stille krav til regjeringen om at alternative deponeringsløsninger på land konsekvensutredes før beslutning om gruvedrift på Engebø iverksettes, ble nedstemt (81 mot 20 stemmer). Regjeringens godkjennelse 17. april 2015 av reguleringsplan og utslippstillatelse for Engebøprosjektet er således uendret.

Stortinget behandlet samtidig andre forslag vedrørende nye gruveprosjekter. Det vises til Stortingets hjemmeside for nærmere informasjon.

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 3. juni 2015
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner