Tilbakemelding fra Miljøverndepartementet vedrørende Engebøprosjektet

Nordic Mining har i dag mottatt brev fra Miljøverndepartementet vedrørende Engebøprosjektet. Departementet opplyser at det etter deres vurdering fortsatt ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å treffe avgjørelse vedrørende reguleringsplan og utslippstillatelse for Engebøprosjektet. Departementet ber om at det innhentes ytterligere informasjon om strømningsforhold, deponiløsning, bruk av ferskvann m.m.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum gir følgende foreløpige kommentar:

“Vi har gjennomført et meget omfattende program for konsekvensutredning av Engebøprosjektet med bistand fra de fremste faginstansene på de ulike saksområdene. Planene for prosjektet er godkjent av de berørte kommunene, og fylkesmannen i Sogn og Fjordane har anbefalt at prosjektet godkjennes. Det er dokumentert at prosjektet vil ha store positive samfunnsøkonomiske og lokale/regionale effekter.

Tilbakemeldingen fra Miljøverndepartementet kommer samme dag, og står i motsetning til det Regjeringen har presentert som en offensiv strategi for mineralnæringen i Norge. Vi er nå i dialog med myndighetene for å avklare omfanget av den ønskede tilleggsinformasjonen og for å skape forutsigbarhet i den videre saksgangen. Vi må deretter vurdere hvordan vi skal forholde oss videre”.

For nærmere informasjon vennligst kontakt administrende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 13. mars 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner