Tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet er rapportert til myndighetene

Nordic Mining har i dag overlevert rapporter til Klima- og Miljødepartementet (KLD) og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) i forbindelse med tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet. Rapportene omfatter fem forhold som etter KLDs vurdering i 2013 ikke var tilstrekkelig belyst for å kunne fatte beslutning om reguleringsplan og utslippstillatelse for prosjektet.

De gjennomførte tilleggsundersøkelsene har bekreftet at strømforholdene i Førdefjorden er moderate og i tråd med undersøkelser som ble gjort i konsekvensutredningen for prosjektet. Modellering av strømforholdene i fjorden og simulering av partikkelspredning underbygger at overskuddsmineralene vil deponere som planlagt innenfor det omsøkte deponiområdet. De biologiske tilleggsundersøkelsene har ikke avdekket sjeldne eller truede arter innenfor deponiområdet. Det ble heller ikke påvist viktige gyteområder for fisk. Et mulig gyteområde for lange ble indikert, men dette er en vanlig dypvannsfisk i norske fjorder, og det er forventet at arten fortsatt kan gyte i Førdefjorden ved fremtidig deponering. Basert på partikkelsimulering og biologiske undersøkelser er det gjort effektvurderinger for marint liv i deponiområdet. Vurderingen viser at effektene hovedsakelig vil være knyttet til bunndyrsamfunn i deponiområdet.


Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar:

«Vi er godt fornøyd med at de omfattende tilleggsundersøkelsene nå er avsluttet og rapportert. Gjennom konsekvensutredningen og tilleggsrapporteringen har vi lagt frem et solid beslutningsgrunnlag for reguleringsplanen og utslippstillatelsen for prosjektet. Slik vi ser det, viser undersøkelsene at det planlagte sjødeponiet er en miljømessig trygg løsning. Engebøprosjektet vil styrke Norges posisjon i titanindustrien og utløse betydelige og positive ringvirkninger lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå. Perspektivene for titanindustrien og forekomstens gunstige lokalisering gir sterk motivasjon for videre arbeid med sikte på industriell rutilproduksjon på Engebø.»

Ytterligere informasjon om tilleggsundersøkelsene er gitt i vedlegg.

Nordic Mining forventer at myndighetene vil ha en koordinert og effektiv beslutningsprosess knyttet til reguleringsplan og utslippstillatelse for prosjektet. Reguleringsplanen skal godkjennes av KMD, og utslippstillatelsen skal godkjennes av KLD.


Nordic Mining vil avklare praktiske forhold knyttet til publisering av rapporter i forbindelse med tilleggsundersøkelsene med KLD.


Engebøprosjektet

Engebøprosjektet er et betydelig initiativ for ny, landbasert industrivirksomhet i Norge. Med mineralressurser for 50 års produksjon og 170 direkte arbeidsplasser vil prosjektet bidra til fornyelse og en langsiktig revitalisering av norsk mineralindustri.

Norge har en solid posisjon i den internasjonale titanindustrien. Rutil er det reneste titanråstoffet som finnes, og den planlagte produksjonen på Engebø vil komplettere og styrke Norges posisjon i den globale titanindustrien. Produksjon av rutil i Norge vil åpne muligheter for ytterligere verdiskapning og videreforedling.

Titan har unike egenskaper i en rekke anvendelser som har positive miljøeffekter. Titanmetall har høy styrke og lav vekt og brukes bl.a. i fly for å redusere vekt og drivstofforbruk. Titanpigment har overlegne egenskaper som viktig ingrediens i produksjon av maling, papir og plast m.m.

Forekomsten på Engebø har en gunstig lokalisering. Det er kort skipningsdistanse fra eksisterende dypvannskai på Engebø til potensielle kunder i Europa. Sammenlignet med oversjøisk transport av titanråstoff til det europeiske markedet innebærer skipning fra Engebø lavere utslipp av klimagasser. Engebøprosjektet vil båndlegge et begrenset areal på land og ha en minimalt behov for intern transport av malm og ferdigprodukter. Dette gir fordeler sammenlignet med mange andre mineralprosjekter mht. investeringer, driftskostnader og miljøpåvirkning.

Lokalt i Naustdal kommune og i Sunnfjord-regionen vil Engebøprosjektet bli en betydelig industrivirksomhet. Direkte og indirekte vil virksomheten medføre flere hundre nye arbeidsplasser i forskjellige bransjer.

Nordic Mining har beregnet en nåverdi etter skatt for Engebøprosjektet på USD 466 millioner basert på en diskonteringsrente på 8% og med en gjennomsnittlig rutilpris på USD 1.000 pr. tonn. Basert på rådende utsikter generelt for titanråstoff og spesielt for rutil vurderes prosjektøkonomien å være robust.

Engebøprosjektet gjennomføres av Nordic Minings heleide datterselskap, Nordic Rutile AS.


For spørsmål vennligst kontakt
administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 30. september 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner

Dokumenter og linker