Toksisitetstester av sediment- og vannprøver for Engebøprosjektet

På oppdrag fra Nordic Mining har NIVA (Norsk institutt for vannforskning) gjennomført toksisitetstester av sedimentprøver og vannprøver i forbindelse med Engebøprosjektet. Testarbeidet er en videreføring av konsekvensutredningsarbeid som Nordic Mining har utført i forbindelse med forslag til reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet.
 
Hensikten med testarbeidet har vært å undersøke om tilsetning av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 155 kan ha uheldige effekter på marine organismer ved deponering av restmasser i Førdefjorden. Magnafloc 155 er et biologisk nedbrytbart kjemikalie som tilsettes for å gjenvinne vann i prosessen og for å hindre spredning av fine partikler ved deponering på fjordbunnen. Testarbeidet er utført i hht. internasjonal standard ISO 10253.
 
Toksisitetstestene viser at algeveksten i sediment- og vannprøvene ikke påvirkes ved tilsetning av Magnafloc 155. Testene kunne ikke påvise noen toksisk effekt (giftighet) av flokkuleringsmiddelet ved de konsentrasjoner som det er aktuelt å benytte ved Engebø.  
 
"Toksisitetstestene understøtter Nordic Minings deponiløsning for avgangsmateriale fra Engebø", sier geolog Mona Schanche i Nordic Mining. "Dette er viktig fordi bruk av flokkuleringsmiddelet sikrer effektiv sedimentering av fine partikler og god kontroll med avgangsmassene. Nordic Mining legger vekt på å utvikle Engebøprosjektet på en miljømessig forsvarlig måte. Toksisitetstestene underbygger at de foreslåtte løsningene er godt forankret."
 
Rapporten fra NIVA vil bli publisert på Nordic Minings hjemmeside (www.nordicmining.com).
 
For spørsmål vennligst kontakt geolog Mona Schanche, telefon 22 94 77 04.
 
 
Oslo, 10. september 2009
Nordic Mining ASA

Abonner