Tvilsomt prosjektinitiativ fra Arctic Mineral Resources

Report this content

Arctic Mineral Resources (“AMR”) har via sin deleier SLM Partners nylig presentert et scenario for utvinning av granat fra et område av Engebøfjellet der Nordic Mining vil utvinne både rutil og granat. Etter Nordic Minings oppfatning er AMRs initiativ basert på urealistiske forutsetninger og ikke underbygget som et seriøst industriprosjekt.

AMR har lagt frem en skisse til et selvstendig prosjekt for utvinning av granat fra forekomsten på Engebø, kun basert på underjordsdrift og uten behov for deponering av restmineraler. Slik Nordic Mining ser det, er slike planer urealistiske og uten kommersiell eller teknisk forankring. Nordic Minings omfattende mulighetsstudie, som ble fremlagt i oktober 2017, viser at Engebøprosjektet må gjennomføres som et to-mineral prosjekt med utvinning av rutil og granat for å være et langsiktig, robust og bærekraftig industriprosjekt.

Nordic Minings Engebøprosjekt påvirkes ikke av AMRs initiativ. Nordic Mining har nødvendige tillatelser og rettigheter for det pågående utviklingsarbeidet for prosjektet. Det er ingenting i AMR s initiativ som rokker ved dette.

Nordic Mining har hatt løpende kontakt med de største grunneierne på Engebø gjennom mange år, og partene legger vekt på å etablere private avtaler for overdragelse av eiendommer for det planlagte prosessanlegget og nødvendige rettigheter for tilgang til mineralforekomstene på Engebøfjellet. Dersom det ikke er mulig å inngå private avtaler, kan Nordic Mining uansett foreta ekspropriering av arealer og rettigheter. I så måte har AMRs prosjektskisse og avtaler med grunneiere i prosjektets randsone ingen juridisk substans.

AMRs talsperson, Tore Viana-Rønningen, var styremedlem i Nordic Mining fra 2011 inntil han valgte å tre ut i september 2017. Viana-Rønningen har som styremedlem mottatt intern og taushetsbelagt informasjon knyttet til Engebøprosjektet og har hatt en aktiv rolle i styrets evaluering av prosjektet. Mulige interessekonflikter i saken vil bli undersøkt nærmere.

Styreleder Tarmo Tuominen i Nordic Mining uttaler: “Jeg er overrasket over AMRs utspill som jeg betrakter som et forsøk på en kommersiell utnyttelse av Nordic Minings langsiktige planer for industrietablering. Utspillet er et klart brudd med det vi oppfatter som etisk redelig forretningsførsel.”

CEO Ivar S. Fossum kommenterer: “Det er ikke noe i våre prosjektvurderinger som understøtter et utvinningskonsept basert på kun ett av mineralene på Engebø."


For nærmere informasjon og spørsmål vennligst kontakt CEO Ivar S. Fossum på telefon 930 96 850.


Oslo, 23. april 2018
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker