Utløp av tegningsperiode i reparasjonsemisjon

Tegningsperioden i Nordic Mining ASAs reparasjonsemisjon utløper mandag 14. februar 2011 kl. 17.30 (norsk tid).

Tegningsretter utstedt i reparasjonsemisjonen må benyttes til å tegne nye aksjer i Nordic Mining ASA før utløpet av tegningsperioden. Ubenyttede tegningsretter vil være uten verdi og vil bortfalle uten noen form for kompensasjon til rettighetshaveren.

Innehavere av tegningsretter må for å tegne nye aksjer sende korrekt utfylt tegningsblankett til Carnegie ASA, Stranden 1 Aker Brygge, Postboks 684 Sentrum, 0106 Oslo, telefaks: +47 22 00 99 60. Carnegie ASA er tilrettelegger i reparasjonsemisjonen.

Tegnere som er norske statsborgere, kan også tegne nye aksjer gjennom VPS online tegningssystem ved å følge linken på www.nordicmining.com eller www.carnegie.no.  

For nærmere opplysninger henvises det til prospektet datert 21. januar 2011.

Ved spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.

 

Oslo 11. februar 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner