Vurdering av finansieringsmuligheter for Nordic Minings datterselskap, Keliber Oy

Nordic Mining og de øvrige aksjonærene i Keliber Oy ("Keliber") har besluttet å undersøke muligheter for en direkte kapitalisering av Keliber med ny egenkapital. Målsettingen er å øke egenkapitalen med inntil EUR 10 millioner for å finansiere Kelibers aktiviteter frem til investeringsbeslutning. Dette inkluderer bl.a. en endelig mulighetsstudie (Definitive Feasibility Study) og tilrettelegging av prosjektfinansiering. Kelibers mål er å ferdigstille mulighetsstudien og fatte investeringsbeslutning innen utgangen av 2013, forutsatt tilfredsstillende finansiering.

Keliber har produksjons- og miljøkonsesjoner for gruvedrift i forekomsten i Länttä i Österbotten, Finland. Österbottenregionen er kjent for sine mange og rike forekomster av litiumholdig spodumen. Keliber har flere undersøkelsesrettigheter i området, og selskapet har JORC klassifiserte malmreserver i Länttä og Outovesi. Videre har Keliber nødvendige tillatelser for planlagt produksjonsanlegg for litiumkarbonat i Kalavesi som ligger ca. 16 km fra Länttä.

Keliber har et pågående undersøkelsesprogram, og det er ventet at flere nye forekomster i området i tiden fremover vil bli kvalifisert med ressurs-/reserve-estimater som en del av forberedelsene til fremtidig produksjon.

Keliber planlegger å bli den første produsenten i Europa av høyrent litiumkarbonat. Litiumkarbonat brukes bl.a. i moderne batterier, keramikk og en rekke andre industrielle anvendelser. Økt elektrifisering av transportmidler/kjøretøy (elbiler, hybridbiler, scootere etc.) ventes å gi en betydelig økning i etterspørselen etter høyverdig litiumkarbonat i årene fremover. Keliber har i pilotproduksjon fremstilt høyrent litiumkarbonat (+99,9%) som vil være meget velegnet for anvendelse i avanserte batteriløsninger. Keliber forventes å være en meget konkurransedyktig produsent av høyverdig litiumkarbonat.

Öhman Securities i Helsingfors er engasjert for å koordinere og tilrettelegge kapitaliseringsprosessen. Öhman Securities generelle investorkontakter i Finland og andre steder indikerer god interesse for mineralselskaper med en miljøvennlig profil ("green-tech minerals").

Kelibers mål er å konkludere kapitaliseringsprosessen før årsskiftet 2011 eller tidlig 2012. Keliber kan på selvstendig basis avslutte eller forlenge prosessen basert på investorinteresse og generell markedsutvikling.

Öhman Securities er tilgjengelig for kontakt, dialog og spørsmål i tilknytning til kapitaliseringsprosessen. Vennligst kontakt Manager i Öhman Securities, Veli-Matti Parkkonen, telefon +358 988666039 (kontor) eller + 358 405009878 (mobil).

Dersom den målsatte kapitaliseringen oppnås og under forutsetning av at Nordic Mining ikke deltar i emisjonen, vil Nordic Minings eierandel i Keliber bli redusert fra nåværende 64,6%. 

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden. 

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS ("Gudvangen Stein"). Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Gjennom datterselskapet Keliber Oy ("Keliber") i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Oslo, 25. november 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner