Godkjent prospekt og informasjon vedrørende etterfølgende tilbud

SKAL IKKE SLIPPES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA

Stavanger, 30. oktober 2012:

Det vises til børsmeldinger offentliggjort av Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet") datert 1. oktober 2012, 2. oktober 2012 og 26. oktober 2012 vedrørende (i) en rettet emisjon (den "Rettede Emisjonen") med utstedelse av 108 108 108 nye aksjer i Selskapet (de "Nye Aksjene"), (ii) et etterfølgende tilbud (det "Etterfølgende Tilbudet") av opp til 18 918 918 ytterligere aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjene"), og (iii) utstedelsen av et nytt obligasjonslån stort NOK 300 000 000 ("Obligasjonslånet").

Finanstilsynet har den 29. oktober 2012 godkjent et prospekt for (i) notering av de Nye Aksjene på Oslo Børs, (ii) tilbud og notering av Tilbudsaksjene på Oslo Børs og (iii) notering av Obligasjonslånet på Oslo Børs.

Som følge av den rettede Emisjonen, forventes en økning i aksjekapitalen på NOK 335 135 134,80, tilsvarende 108 108 108 nye aksjer å bli registrert i Foretaksregisteret rundt den 30. oktober 2012. De Nye Aksjene vil automatisk bli notert på Oslo Børs på tidspunktet for slik registrering. Etter registrering av kapitalforhøyelsen som følge av den Rettede Emisjonen i Foretaksregisteret, vil Selskapet ha en utstedt aksjekapital på NOK 1 091 048 168,20, fordelt på 351 951 022 aksjer, hver pålydende NOK 3,10.

Det Etterfølgende Tilbudet vil bli rettet mot eksisterende aksjonærer i Selskapet som eide færre enn 400 000 aksjer i Selskapet per 28. september 2012, som registrert i VPS 3. oktober 2012 ("Registreringsdatoen") som ikke ble tildelt Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen, og som ikke er hjemhørende i en jurisdiksjon der slikt tilbud ville være ulovlig, eller ville (i andre jurisdiksjoner enn Norge) medføre krav om godkjennelse av prospekt, registrering eller tilsvarende handlinger ("Kvalifiserte Aksjonærer"). Hver Kvalifiserte Aksjonær vil bli tildelt 0,32056 ikke-omsettelige tegningsretter for hver aksje som er registrert eiet av slik Kvalifisert Aksjonær per Registreringsdatoen, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil, innenfor det som følger av gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne, og bli tildelt, én Tilbudsaksje. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil ikke være tillatt i det Etterfølgende Tilbudet. Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne Tilbudsaksjer før utløpet av tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon til eieren, og således være uten verdi.

Tegningsperioden for det Etterfølgende Tilbudet begynner 30. oktober 2012 og utløper kl 16.30 den 13. november 2012. Tegningskursen per Tilbudsaksje er NOK 3,70, tilsvarende tegningskursen i den Rettede Emisjonen.

Prospektet og tegningsblanketter for det Etterfølgende Tilbudet er tilgjengelig på www.noreco.com, www.dnb.no/emisjoner, www.paretosec.com eller www.sebenskilda.no, og som fysisk eksemplar ved å kontakte et av tegningskontorene angitt nedenfor.

Et informasjonsbrev med opplysninger om hvor Prospektet og tegningsblanketten er tilgjengelig, antallet tegningsretter allokert til hver Kvalifiserte Aksjonær og visse andre forhold vedrørende aksjeinnehavet vil bli distribuert til alle Kvalifiserte Aksjonærer rundt 30. oktober 2012.

Tegningsrettene kan utøves ved korrekt å fylle ut og innlevere tegningsblanketten, på de betingelser og vilkår som fremgår av Prospektet, til et av de følgende tegningskontorene:

DNB Markets
Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum
N-0021 Oslo
Faks: +47 22 48 29 80
www.dnb.no/emisjoner
Pareto Securities AS
Dronning Mauds gate 3
Postboks 1411 Vika
N-0115 Oslo,Norway
Faks: +47 22 83 43 09
www.paretosec.com
SEB Enskilda
Filipstad Brygge 1
Postboks 1363 Vika
N-0113 Oslo
Faks: +47 21 00 89 62 www.sebenskilda.no

Personer hjemhørende i Norge med norsk personnummer kan tegne seg online ved å gå inn på en av web-adressene ovenfor.

Eventuelle spørsmål eller behov for assistanse vedrørende det Etterfølgende Tilbudet kan rettes mot et av tegningskontorene nevnt ovenfor.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Pareto Securities AS og Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ) Oslo Branch (SEB Enskilda), opptrer som joint lead managers og joint bookrunners for den Rettede Emisjonen og det Etterfølgende Tilbudet, og Sparebank 1 SR-Bank ASA opptrer som co-tilrettelegger for den Rettede Emisjonen.

For ytterligere informasjon om den Rettede Emisjonen og det Etterfølgende Tilbudet vises det til Prospektet.

Kontaktpersoner:

Einar Gjelsvik, CEO (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

*****

Denne pressemeldingen utgjør ikke og danner ikke del av noe tilbud eller anmodning om å erverve eller tegne verdipapirer i USA. Verdipapirene som omtales i meldingen kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller unntak fra registrering i henhold til U.S. Securities Act av 1933 (med endringer). Selskapet har ikke til intensjon å registrere noen andel av tilbudet av verdipapirer i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA.  Kopier av denne meldingen lages ikke og kan ikke distribueres eller sendes inn i Australia, Canada, Japan eller USA.

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner