Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Stavanger, 27. august 2014: Det meddeles herved at ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA vil avholdes 17. september 2014 kl. 12 i selskapets lokaler i Badehusgaten 37, 4014 Stavanger.

Se vedlagte innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen, samt møte- og fullmaktsedler. Dokumentene vil sendes aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling og møte-/fullmaktsedler er også tilgjengelig på www.noreco.com.

Som det fremgår av dokumentene er generalforsamlingen innkalt for å behandle forslag om sammenslåing (spleis) av selskapets aksjer. Bakgrunnen er at kursverdien for selskapets aksjer har vært lavere enn NOK 1 siden oktober 2013.

For å sikre god prisdannelse og for at selskapet skal overholde punkt 2.4 i løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper, har styret fremmet forslag om at selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 100:1, slik at hundre aksjer hver med pålydende verdi NOK 0,10 vil erstattes med en ny aksje med pålydende verdi NOK 10.

Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som går opp i forholdstallet, vil i henhold til forslaget få sitt aksjeinnehav vederlagsfritt rundet opp slik at aksjonæren får et helt antall aksjer etter spleisen.

Dette innebærer for eksempel at aksjonærer som per i dag eier færre enn 100 aksjer likevel vi eie en ny Noreco-aksje etter aksjespleisen.

For ytterligere informasjon:
investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com