Noreco søker langsiktig refinansiering

SKAL IKKE SLIPPES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELVIS,
DIREKTE ELLER INDIREKTE I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) offentliggjør i dag planer for en refinansieringsløsning som vil gi selskapet en sunn  plattform for videre drift. Flere sentrale obligasjonseiere og selskapets største aksjonærer som til sammen eier 33 prosent av aksjekapitalen har allerede signalisert sin støtte til løsningen, som innebærer refinansiering av all obligasjonsgjeld og innhenting av ny egenkapital.

Den foreslåtte løsningen er nærmere beskrevet og begrunnet i en egen børsmelding fra selskapet i dag.

– Når den foreslåtte løsningen har blitt vedtatt, vil Noreco være sikret et godt økonomisk fundament for videre satsing, sier adm. dir. Svein Arild Killingland i Noreco.

– Selskapet har eierinteresser i en rekke interessante lisenser, nå sist bevist med det lovende Gohta-funnet i Barentshavet. Med den foreslåtte løsningen vil vi få anledning til å være med å utvikle tilsvarende muligheter i tiden som kommer, sier adm. dir. Svein Arild Killingland i Noreco.

– Vi er takknemlige overfor våre to hovedaksjonærer som nok en gang har vist vilje til å satse på selskapet, tilføyer Killingland.

Nye obligasjonslån

Den foreslåtte løsningen innebærer at all obligasjonsgjeld vil bli erstattet med nye lån. Samlet hovedstol vil være uendret, ca 3,1 milliarder kroner, men rentekostnaden blir betydelig redusert, og nedbetalingsprofilen vil i større grad være tilpasset selskapets forventede inntektsstrømmer.

Forslaget innebærer en veksling av eksisterende obligasjonslån inn i et NOK 1,4 milliarder førsteprioritets pantelån i Huntington og danske produserende eiendeler, et nytt førsteprioritets pantelån på NOK 600 millioner med sikkerhet i Oselvar, et nytt NOK 736 millioners annenprioritets pantelån med 7 års løpetid, samt et usikret konvertibelt lån på NOK 367 millioner som forfaller etter 5 år.

Rentebetingelsene for de foreslåtte nye lånene varierer fra 4,0 prosent på det konvertible lånet til mellom 6,0 prosent og 6,75 prosent p.a. for henholdsvis førsteprioritets- og annenprioritets- pantelånene.

Egenkapital

Videre er det foreslått å hente inntil 530 millioner kroner i ny egenkapital gjennom en rettet emisjon på 400 til 430 millioner kroner, etterfulgt av emisjon på inntil 100 millioner kroner på samme vilkår for eksisterende aksjonærer. Selskapets to største aksjonærer, IKM Industri-Invest AS og Sabaro Investments Ltd., har på forhånd forpliktet seg til å delta i den rettede emisjonen og vil bli tildelt aksjer for minstebeløp på henholdsvis 100 millioner kroner og 139 millioner kroner. Dette forutsetter imidlertid at alle obligasjonseiermøtene godkjenner refinansieringsforslaget. Den forpliktende forhåndstegningen er gjort til en kurs på 0,10 kroner per aksje. Den tredje største aksjonæren, Lyse Energi, har informert Noreco at de vil støtte forslaget om refinansiering og egenkapitalemisjon.

Emisjonskursen per aksje i egenkapitalemisjonen vil bli avgjort gjennom en bookbuilding- prosess. Minstetegning og allokering er satt til det antall aksjer som tilsvarer en samlet verdi på minimum EUR 100.000, i henhold til gjeldende prospektregler. Eksisterende aksjonærer vill bli gitt fortrinnsrett i tildelingen. I tillegg kan selskapet velge å gi eksisterende obligasjonseiere prioritet i tildelingen foran nye investorer.

Inntektssvikt og garantiforpliktelser

En rekke hendelser den siste tiden har aktualisert behovet for en full refinansiering av selskapet. Lavere produksjonsvolum, reduksjon av RBL-fasiliteten og potensielle garantiforpliktelser knyttet til fjerning av Siri plattformen ventes å ha en samlet negativ likviditetseffekt på opp mot 1,6 milliarder kroner sammenliknet med det som var forventet ved inngangen av året.

Status på de produserende feltene har ikke bedret seg siden sist ordinære produksjonsrapport. Total produksjon så langt i oktober har gjennomsnittlig vært på rundt 4.000 fat olje-ekvivalenter (oe) per dag. Huntington-feltet produserer fortsatt ca 40 prosent av sin kapasitet, og det er uklart når produksjonen kan ventes å bli trappet opp. Ytterligere informasjon er ventet i løpet av denne uken.

Som tidligere meldt og i samsvar med lisensavtalen mellom partnerne i de respektive lisensene har partnerne blitt enige om at det må etableres sikkerhet for at de fremtidige fjerningskostnadene relatert til Nini, Nini East and Cecilie feltene innen 1. januar 2014. Norecos andel av disse forpliktelsene er estimert til rundt 500 millioner danske kroner. Det endelige beløpet og hvordan slik sikkerhet skal etableres er ikke ennå fastsatt. For å hensynta dette forutsetter refinansieringsforslaget at disse kostnadsforpliktelsene må fullt ut innbetales til en formålstjenlig sperret konto.

Mulige nedskrivinger

I forbindelse med arbeidet med refinansiering har selskapet foretatt en fornyet gjennomgang av balanseposter i selskapets regnskap. Følgende hendelser og vurderinger kan potensielt ha negativ effekt på Norecos resultat og balanse per 30. september 2013:

  • En oppdatert reservoarmodell ventes å redusere Norecos Oselvar-reserver til ca. 4 mmboe, med en nedskrivningseffekt på omkring 306 millioner kroner før skatt og 82 millioner kroner etter skatt.  Slik det nå ser ut, vil produksjonsbrønnen, som etter planen skulle startes opp i 2016, ikke  bli igangsatt.
  • Dersom Noreco’s lisenspartnere velger ikke å fortsette utviklingen av Amalie-feltet, vil Noreco skrive ned den bokførte verdien av denne lisensen med 256 millioner kroner før skatt og 192 millioner kroner etter skatt. Dette vil i tilfelle bli bokført som letekostnader i resultatregnskapet.
  • Nini, Nini Øst og Cecilie-feltene kan bli gjenstand for nedskrivninger i størrelsesorden 256 millioner kroner før skatt og 192 millioner kroner etter skatt som følge av økte driftskostnader og endret produksjonsprofil.
  • Gjenværende goodwill på om lag 218 millioner kroner per 30. september 2013 forventes å bli nedskrevet lineært i perioden 2014 til 2018.
  • Utforsking avskrives med 18 millioner kroner før skatt og 7 millioner kroner etter skatt som følge av planlagt tilbakelevering av P1650 lisensen på britisk sokkel.

Utforsking

Som nevnt over er Noreco i ferd med å tilbakelevere lisens P1650 (Crazy Horse) på britisk sokkel, og selskapet har informert lisenspartner Trapoil om at det ikke lenger er Norecos intensjon å bore den planlagte Crazy Horse-brønnen. Trapoil og Noreco inngikk 18. oktober en betinget avtale om å justere de forretningsmessige avtaler som gjelder mellom dem.

Dette reduserer Norecos leteforpliktelser på kort sikt, noe som var nødvendig gitt selskapets finansielle situasjon. Tilbakeleveringen kan påvirke Noreco’s muligheter til å få tildelt nye lisenser i de kommende tildelingsrunder på UK sektor.

Noreco har redusert sin eierandel i PL 484 Verdande på norsk sokkel, fra 40 prosent til 30 prosent ved at Explora Petroleum AS har overtatt 10 prosent av eierandelen fra Noreco. Transaksjonen forutsetter myndighetsgodkjennelse. Lisensen er operert av Noreco, og prospektet forventes boret senest i andre kvartal 2014.

Veien videre

Det skisserte løsningsforslaget krever obligasjonseiernes støtte og skal formelt behandles på obligasjonseiermøtet som etter planen skal finne sted 5. november 2013.

Utstedelsen av nye aksjer i de to emisjonene nevnt ovenfor skal formelt godkjennes av en ekstraordinær generalforsamling i selskapet, som etter planen vil bli avholdt ca. 13. november 2013.

Telefonkonferanse  

Noreco vil orientere nærmere om sine planer på en telefonkonferanse 21. oktober 2013 kl. 14:30 norsk tid. Vennligst ring inn 5-10 minutter før oppgitt tid og benytt følgende innringingsdetaljer:

Tlf.: +47 2316 2729
Konferansekode: 6292656

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Svein Arild Killingland, adm.dir.                                   Tlf: +47 913 40 786
Ørjan Gjerde, finansdirektør og investorkontakt.        Tlf: +47 900 35 738
Geir Arne Drangeid, investor- og mediekontakt          Tlf: +47 913 10 458

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker