OPPDATERING VEDRØRENDE FORESLÅTT REFINANSIERING

Stavanger, 4. november 2013: Det vises til børsmelding fra Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet», ticker «NOR») datert 21. oktober 2013 vedrørende forslag om refinansiering av utestående obligasjonslån, samt etterfølgende børsmeldinger. 

Den foreslåtte refinansieringen er fortsatt betinget av bl.a. godkjennelse med 2/3 flertall i respektive obligasjonseiermøter samt en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet. Obligasjonseiermøtene vil bli avholdt 5. november 2013. Ekstraordinær generalforsamling avholdes 15. november 2013.

Refinansieringsplanen er fortsatt den eneste løsningen som foreligger, og Noreco er ikke kjent med andre forslag. Slike alternative forslag vil uansett måtte adressere alvoret og Selskapets presserende behov, tilveiebringe nødvendig likviditet i påvente av implementering og opprettholde en helhetlig balanse og robusthet som vil kunne være akseptable for alle relevante interessenter. I denne forbindelse vil Selskapet minne og informere om følgende:

- Noreco har hentet inn NOK 430 millioner gjennom den tidligere annonserte rettede emisjonen, og har god grunn til å tro at ytterligere NOK 100 millioner vil bli tilført gjennom reparasjonsemisjonen i desember. Denne egenkapitalen er imidlertid innhentet på den eksplisitte forutsetning at obligasjonseierne godkjenner restruktureringen av obligasjonslånene, og vil bare være tilgjengelig ved oppfyllelse av slik forutsetning.

- Noreco’s RBL-fasilitet (lånefasilitet med sikkerhet i Selskapets produserende oljereserver) har i perioden fra 15. juli 2013 blitt redusert fra USD 69,9 millioner til USD 44,9 millioner, hvorav USD 20 millioner allerede er forfalt til betaling. Noreco har fremforhandlet en utsettelse av tilbakebetalingen av disse USD 20 millioner til 8. november 2013. Utsettelsen er basert på utsiktene til godkjennelse av refinansieringsplanen fra obligasjonseierne 5. november 2013. Hvis slik godkjennelse ikke oppnås, vil status for ny utsettelse være usikker. Noreco vil ikke ha tilgjengelige midler til å kunne tilbakebetale det fulle beløp 8. november 2013 og er således avhengig av å oppnå enighet om en ytterligere utsettelse. BNP Paribas er agent for RBL-fasiliteten som er gjort tilgjengelig av et syndikat bestående av åtte banker, med sikkerhet i Huntington og Selskapets produserende felter i Danmark.

- Noreco har en letelånsfasilitet på NOK 1.240 millioner, hvorav NOK 869 millioner per i dag er trukket. Denne fasiliteten er kun tilgjengelig for finansiering av letekostnader i Norge. Selskapet vil ikke være i stand til å kunne trekke ytterligere på denne fasiliteten dersom det ikke kan fremvise bl.a. et tilfredsstillende 12 måneders budsjett og forretningsplan. En positiv utvikling i refinansieringsprosessen er avgjørende for å kunne fremvise dette. SR-bank er agent for letelånet, som er gitt av et syndikat bestående av fem banker og har sikkerhet i Selskapets ordinære skatterefusjoner relatert til den norske letevirksomheten og alle norske letelisenser.

- Per i dag (utgangen av uke 44) har Selskapet ca NOK 42 millioner i tilgjengelige midler utenfor den delen av konsernet som er forpliktet og som har avgitt sikkerheter under RBL-fasiliteten (RBL ring fence). Det er også NOK 102 millioner i tilgjengelige midler innenfor RBL ring fence, men disse vil ikke kunne benyttes av morselskapet eller det norske datterselskapet før RBL-fasiliteten er innfridd. Følgelig er Noreco ikke i stand til å betale renter på obligasjonslånene eller avdrag på obligasjonslånene og RBL-fasiliteten som forfaller i november og desember. Disse rentene og avdragene er omfattet av det fremsatte refinansieringsforslaget, og renteforfallene på obligasjonslånene er anmodet utsatt til desember 2013 i forbindelse med utstedelsen av de nye obligasjonslånene. Selv med utsatte rentebetalinger vil imidlertid Noreco i andre halvdel av november ikke være i stand til å dekke operasjonelle kostnader, ettersom kontantposisjonen utenfor RBL ring fence på dette tidspunkt ventes å være negativ. Selskapet arbeider med og har god tro på å kunne etablere en midlertidig brofinansiering inntil endelig oppgjør av den rettede emisjonen og den nye gjeldsstrukturen, men kun dersom tilstrekkelig støtte for refinansieringen oppnås på obligasjonseiermøtene 5. november 2013 og på den ekstraordinære generalforsamlingen 15. november 2013.

- I arbeidet med den foreslåtte refinansieringen har Selskapet vært opptatt av at likviditetsbufferen skal være tilstrekkelig. I selskapspresentasjonen av 21. oktober 2013 anslo Selskapet at kontantbeholdningen ved utgangen av året ville være NOK 300-400 millioner etter og forutsatt refinansiering som planlagt, og etter at Selskapet har stilt sikkerhet for fjerningskravet i Danmark på DKK 500 millioner. Ved utgangen av 2014, etter nedbetaling av obligasjonsgjeld i henhold til betingelsene i refinansieringsforslaget, er det anslått at kontantbeholdningen vil være i den nedre enden av ovennevnte nivå. Disse anslagene er basert på følgende forutsetninger, som naturligvis alle er gjenstand for betydelig usikkerhet: (i) oljepris USD 100 per fat og NOK 5,75 per USD; (ii) gradvis økende produksjon på Huntington fra begynnelsen av november til slutten av desember 2013, og deretter stabil produksjon på platå gjennom hele 2014, men på et høyere nivå enn det man har oppnådd i 2013; (iii) oppstart på Siri Fairway i andre kvartal 2014, men med redusert kapasitet frem til plattformen er fullt reparert. Samme produksjonsprofil som operatøren legger til grunn, det vil si gradvis minkende etter hvert som feltet tømmes, og vesentlig høyere driftskostnadene i 2014 enn normalt; (iv) produksjon på Oselvar-feltet på samme nivå som før, men betydelig lavere enn i oktober 2013; og (v) letekostnader beregnet med en brønn på Verdande, oppstart av Xana-boringen i Danmark og ytterligere enn brønn i Norge. Samtidig gir betingelsene i refinansieringsforslaget pliktig førtidig innfrielse ved ulike hendelser, herunder bla. salg av eiendeler og mottak av tilgodehavende forsikringsproveny.

- Dersom noen av obligasjonseiermøtene 5. november 2013 ikke godkjenner den foreslåtte refinansieringsplanen, vil Selskapets styre under de rådende omstendigheter være tvunget til uten opphold å igangsette forberedelser for en styrt likvidasjon av morselskapet og mulig andre selskaper i gruppen for slik å bevare verdier for dets kreditorer. Noreco forbereder for tiden slik prosess med relevante myndigheter og juridiske rådgivere. Den eneste måten å unngå slike skritt etter negativt vedtak i ett eller flere av obligasjonseiermøtene vil være at aksjonærer, obligasjonseiere og/eller andre presenterer en alternativ finansieringsplan samt tilveiebringer nødvendig likviditet til Selskapet i påvente av implementering av en slik alternativ plan. Manglende godkjennelse av finansieringsplanen kan imidlertid også utløse andre negative hendelser og ha ytterligere uforutsette konsekvenser.

***
For ytterligere informasjon, kontakt:
Svein Arild Killingland, CEO (0047 913 40 786)
Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner