Oppdatering vedrørende selskapet

Stavanger, 19. november 2014: Det vises til børsmeldinger datert 1. og 15. oktober 2014 der Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet») opplyste om forventede nedskrivinger av verdiene i Oselvar- og Huntington-feltene, og at negativ utvikling i produksjonen fra feltene gjør det lite sannsynlig at Selskapet vil være i stand til å oppfylle lånebetingelsene mot slutten av 2014 og gjennom 2015.

I lys av Selskapets finansielle stilling og utsikter som tidligere redegjort for, er det konkludert at det vil være nødvendig å få utsatt betaling av avdrag (560,8 millioner kroner) og renter (84,6 millioner kroner) på selskapets obligasjonslån. Disse har forfall 9. desember 2014. Sammen med de finansielle og juridiske rådgiverne fortsetter Selskapet å utforske tilgjengelige alternativer. En utsettelse vil gi Selskapet nødvendig tid til grundig å forfølge enhver løsning som kan skape nye eller bevare eksisterende verdier for alle interessenter.

Som tidligere meldt blir Nordic Trustee, som er tillitsmann for selskapets obligasjonslån, og SR-Bank, som er kreditorenes representant i Selskapets letelånsfasilitet, holdt løpende orienterte om situasjonen. Selskapet har en konstruktiv dialog med Nordic Trustee og obligasjonseiernes rådgivere vedrørende betalingsutsettelsen. Det forventes at innkalling til nødvendige obligasjonseiermøter sendes innen 24. november 2014. Selskapet er også i konstruktiv dialog med SR-Bank, som representant for långiverne av letelånsfasiliteten, med sikte på å få henstand fra kravet om å ferdigstille en fullfinansiert forretningsplan for de neste 12 månedene innen 1. desember.

For mer informasjon om Noreco-konsernets kontantbeholdning og forventede nedskrivinger på Huntington- og Oselvar-feltene, henvises til Selskapets børsmelding datert 15. oktober 2014.

Kontakt:
E-post: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***
Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner