Produksjon april 2013

Stavanger, 10. mai 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 4 928 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i april 2013, og netto realisert pris var 102 dollar per fat oe justert for lagerverdier.

Produksjon per felt, april 2013 (fat oe per dag):

Nini Øst – 2 438

Huntington – 778

Oselvar – 754

Nini – 392

Cecilie – 328

Lulita – 239

Enoch – 0

Huntington-feltet ble satt i produksjon i midten av april. Erfaringen hittil viser god produktivitet fra brønnene i tråd med forventningene. Som planlagt er operatøren E.ON Exploration and Production nå i gang med siste fase av oppstarten som innebærer igangsetting av gasseksport. Når dette er på plass vil produksjonen økes til full kapasitet, noe som forventes i løpet av mai måned.

Produksjonsregulariteten var høy på Nini Øst, mens Nini og Cecilie var stengt i henholdsvis seks og ni dager som følge av vedlikehold på vertsplattformen Siri. Oselvar var stengt i fem dager som følge av nedetid på vertsplattformen Ula og Ekofisk.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner