Produksjon august 2014

Stavanger, 2. september 2014: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte i gjennomsnitt 2 775 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i august 2014. Netto realisert pris i august var 92,7 dollar per fat oe (99,3 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt i august 2014 (juli 2014 i parentes)
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 451 (4 180)
Cecilie – 34 (144)
Nini – 1 516 (2 075)
Oselvar – 560 (581)
Lulita – 214 (0)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 2 775 (6 979)

Huntington-feltet var som kjent stengt fra 31. juli til 26. august på grunn av planlagte vedlikeholds-arbeider på gasstransportsystemet CATS og om bord på produksjonsplattformen Voyageur Spirit. I det ordinær produksjon skulle gjenopptas, oppstod det tekniske problemer med en lavtrykks gasskompressor om bord og produksjonen måtte begrenses til 10-15.000 fat oe per dag (100 prosent basis).

I følge de seneste opplysningene fra operatøren, vil det være nødvendig å skifte ut utstyr om bord på plattformen for at det igjen skal være mulig å oppnå maks produksjon. Det vil i den forbindelse være nødvendig å stenge produksjonen helt i minimum sju dager. Noreco har til hensikt å gi markedet oppdatert informasjon så snart Huntington er tilbake i produksjon eller senest 16. september.

Produksjonen på Nini-feltet var stabil gjennom august, med kun korte avbrudd. Produksjonen på Cecilie-feltet var på rundt 250-300 fat netto til Noreco i deler av måneden, men den er fortsatt ustabil.

Som tidligere rapportert er de tekniske installasjonsarbeidene i forbindelse med den permanente reparasjonen av Siri-plattformen som prosesserer olje og gass fra Nini og Cecilie nå avsluttet, og deler av produksjonen på Siri-feltet er gjenopptatt. Det gjenstår dokumentasjonsarbeid og myndighetsgodkjennelse av løsningen før endelig ferdigstillelse slik at lagertanken på havbunnen igjen kan benyttes. Når reparasjonene er sluttført og Siri-feltet produserer, forventes høyere stabilitet i produksjon også fra de omkringliggende feltene i Siri-området. Det ventes at lagertanken på Siri-plattformen kan tas i bruk i starten av fjerde kvartal, og at den midlertidige løsningen med produksjon direkte til tankbåt da kan avvikles.

Oselvar-feltet produserte stabilt gjennom hele august. Etter det årlige vedlikeholdet på eksportløsningen gjennom Harald og Tyra feltene og den planlagte sommerstansen på Harald, ble produksjonen på Lulita-feltet gjenopptatt 5. august. Deretter produserte Lulita stabilt inntil 27. august da feltet ble stengt på grunn av problemer i gassleveransekjeden. Produksjonen forventes gjenopptatt om kort tid.

I følge operatøren på Enoch-feltet forventes produksjonen å gjenopptas mot slutten av tredje, eller tidlig i fjerde kvartal.

Kontakt:
Svein Arild Killingland, Adm. direktør, Tlf.: +47 992 83 900
Eller epost: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner