Produksjon januar 2013

Stavanger, 7. februar 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 3.559 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i januar 2013. Netto realisert pris var 108 dollar per fat oe (justert for lagerverdier).

Produksjon per felt, januar 2013 (fat oe per dag):
Nini Øst – 1.668
Oselvar – 901
Nini – 502
Lulita – 256
Cecilie – 232
Enoch – 0

Nini Øst var nedstengt i syv dager, mens Nini og Cecilie var nedstengt i 11 dager i januar som følge av vedlikehold samt en vær-relatert nedstengning av vertsplattformen Siri.

Oselvar hadde en produksjonsstans på omlag fire dager grunnet vedlikehold på vertsplattformen Ula.

På Huntington-feltet er alle fem stigerør koblet til den flytende produksjonsplattformen Voyageur Spirit. Det gjenstående arbeid fram mot produksjonsstart består av subsea tilkobling og testing, samt ferdigstillelse og igangkjøring av produksjonsplattformen. Produksjonsstart er fortsatt forventet å finne sted i løpet av første kvartal 2013.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.


 

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner