Produksjon juli 2013

Report this content

Stavanger, 5. juli 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 3 874 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i juli 2013 (3 583 fat oe per dag i juni), og netto realisert pris var 102,8 dollar per fat oe justert for lagerverdier.

Produksjon per felt, juli 2013 (fat oe per dag):

Huntington – 2 344
Nini East – 1 267
Cecilie – 137
Nini – 125
Oselvar – 0
Lulita – 0
Enoch – 0

Som tidligere meldt har tekniske feil på en av to gasskompresjonstog på Huntington-plattform forsinket forventet økning av produksjon fra feltet. Denne feilen er fremdeles ikke utbedret, men produksjonen har likevel økt slik operatøren tidligere har indikert.

Også som tidligere meldt ble produksjonen på feltene Nini, Nini East og Cecilie stengt i juli på grunn av tekniske problemer på vertsplattformen Siri. Operatøren arbeider med å utbedre feilen, men har så langt ikke opplyst når de forventer at produksjon kan gjenopptas.

Lulia-feltet er fortsatt stengt som følge av at den planlagte reparasjonen av en nødstengningsventil i Harald-rørledningen ikke var vellykket. Operatøren har indikert at produksjon kan starte en gang i august eller september i år.

Oselvar startet produksjon [2]. August. Feltet var stengt gjennom hele juni som følge av planlagt vedlikehold på Ekofisk og Ula og i juli som følge av uforutsette forsinkelser på Ula.

Enoch-feltet er fortsatt nedstengt i påvente av vedlikeholdsarbeid.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Ørjan Gjerde, Finansdirektør. Tlf.: +47 900 35 738

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner