Produksjon juli 2014

Stavanger, 7. august 2014: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte i gjennomsnitt 6 979 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i juli 2014. Netto realisert pris i juli var 92,2 dollar per fat oe (100,9 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt i juli 2014 (juni 2014 i parentes)
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 4 180 (4 390)
Cecilie – 143 (39)
Nini – 2 075 (2 305)
Oselvar – 581 (615)
Lulita – 0 (0)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 6 979 (7 350)

Huntington-feltet hadde som kjent en ikke planlagt nedstengning den 26. juni. Etter gjenopptatt produksjon den 8. juli har feltet produsert stabilt på et nivå rundt 4 900 fat oe per dag netto til Noreco. Effekten av vedlikeholdsarbeidet på landterminalen til gasstransportsystemet CATS har med det vært noe mindre enn tidligere ventet. Den 31. juli stengte feltet ned for planlagt vedlikehold både på CATS og på produksjonsplattformen Voyageur Spirit. Det er ventet at produksjonen kan gjenopptas etter 2-3 uker, og at produksjonen da hurtig vil bygges opp mot platåproduksjon på rundt 6 400 fat oe per dag netto til Noreco.

Produksjonen på Nini-feltet var stabil gjennom juli, med kun korte avbrudd. Produksjonen på Cecilie-feltet var på rundt 250-300 fat netto til Noreco i deler av juli, men den er fortsatt ustabil.

Det tekniske installasjonsarbeidene i forbindelse med den permanente reparasjonen av Siri-plattformen er nå avsluttet, og deler av produksjonen på Siri-feltet er gjenopptatt. Det gjenstår dokumentasjonsarbeid og myndighetsgodkjennelse av løsningen før endelig ferdigstillelse slik at lagertanken på havbunnen igjen kan benyttes. Når reparasjonene er sluttført og Siri-feltet produserer, forventes høyere stabilitet i produksjon fra de omkringliggende feltene i Siri-området. Det ventes at lagertanken på Siri-plattformen kan tas i bruk i starten av fjerde kvartal, og at den midlertidige løsningen med produksjon direkte til tankbåt da kan avvikles.

Oselvar-feltet produserte stabilt gjennom hele juli. Etter det årlige vedlikeholdet på eksportløsningen gjennom Harald og Tyra feltene og den planlagte sommerstansen på Harald, ble produksjonen på Lulita-feltet gjenopptatt 5. august.

I følge operatøren på Enoch-feltet forventes produksjonen å gjenopptas mot slutten av tredje, eller tidlig i fjerde kvartal.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, Finansdirektør, Tlf.: 0047 900 35 738

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner