Produksjon mai 2014

Stavanger, 5. juni 2014: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte i gjennomsnitt 4 558 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i mai 2014. Netto realisert pris i mai var 99,9 dollar per fat oe (109,7 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt i mai 2014 (april 2014 i parentes):
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 2 845 (2 338)
Cecilie – 0 (0)
Nini –  928 (2 052)
Oselvar – 522 (508)
Lulita – 263 (347)
Enoch – 0 (0)
Totalt –  4 558 (5 246)

Huntington-feltet på britisk sokkel gjenopptok produksjon 11. mai, som tidligere informert. Om kort tid starter planlagt sommervedlikehold på rørledningssystemet CATS. Det skal være ferdig i midten av august. Det planlagte arbeidet omfatter blant annet nedstengning av ett av de to prosesstogene på mottaksterminalen i Teesside. Avhengig av øvrig transport gjennom terminalen, kan det hende at Huntington-produksjonen kan bli begrenset gjennom deler av denne perioden.

Også som tidligere informert, har maiproduksjonen fra Siri Fairway-feltene blitt noe redusert som følge av reparasjoner på Siri-plattformen og brønnvedlikehold på Nini-feltet. Den midlertidige produksjonsløsningen på Siri Fairway, med direkte lossing fra prosessanlegg til tankskip, er som kjent noe mer sensitiv for dårlig vær, men løsningen har så langt fungert bedre enn forventet.

Maiproduksjonen fra Oselvar-feltet ble noe redusert som følge av en 6-dagers nedstengning for reparasjon av kontrollmodulen i undervannssystemet. Produksjon ble gjenopptatt 25. mai.

Lulita-feltet produserte bra i mai, selv om regulariteten helt i begynnelsen og helt i slutten av måneden var noe ujevn som følge av kortvarige nedstengninger på Harald-feltet like ved. Lulita-feltet planlegges for øvrig stengt i tidsrommet 9.-20. juni på grunn av årlig vedlikehold på rørledningen via Harald- og Tyra-feltene.

I følge operatørene er det ventet at Cecilie- og Enoch-feltene vil gjenoppta produksjon henholdsvis mot slutten av andre kvartal og i tredje kvartal.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, Finansdirektør, Tlf.: 0047 900 35 738

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner