Produksjon mars 2014

Stavanger, 4. april 2014: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte i gjennomsnitt 8 615 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i mars 2014. Netto realisert pris i mars var 98,3 dollar per fat oe (105,7 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

For første kvartal 2014 var produksjonen 6 965 fat oe per dag og gjennomsnittlig netto realisert pris var 100,2 dollar per fat oe (107,4 dollar per fat råolje). 

Produksjon per felt i mars 2014 (februar 2014 i parentes):
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 5 573 (5 701)
Cecilie – 0 (0)
Nini – 2 079 (2 245)
Oselvar – 673 (414)
Lulita – 289 (332)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 8 615 (8 692)

Som følge av at Huntington-feltet har produsert stabilt opp mot platånivå, og høy produksjon fra Nini-feltet har Norecos produksjon blitt liggende på et høyt nivå gjennom mars.

Bruttoproduksjon på Huntington-feltet var over 26 000 foe per dag i gjennomsnitt i mars. Produksjonen var avbrutt to dager som følge av planlagt vedlikehold på gasseksportsystemet CATS.

Nini-feltet (som inkluderer Nini og Nini Øst) har fortsatt å levere bra. Feltet produserer med en midlertidig produksjonsløsning med direkte overføring av last til tankskip. Det innebærer at regulariteten er svært avhengig av værforhold. Danske myndigheter har nå godkjent den midlertidige produksjonsløsningen for bruk frem til 1. oktober 2014.

Som tidligere informert vil Siri-plattformen bli reparert i sommer. For å sikre fremdriften i dette arbeidet, har operatøren DONG E&P leid inn en boligplattform for to måneder fra april 2014. Den ekstra overnattingskapasiteten vil gjøre det mulig for lisensen å forsere annet reparasjonsarbeid som delvis var planlagt gjennomført senere i 2014. Som følge av dette, regner Noreco med at produksjonskostnadene vil øke noe på kort sikt. Dette forventes imidlertid å bli kompensert av høyere produksjon fra feltet for året sett under ett.

Oselvar produserte stabilt rundt 700 fat oe per dag netto til Noreco og Lulita-feltet har produsert i tråd med forventningene. Cecilie-feltet forventes i følge operatøren DONG Energy å gjenoppta produksjonen mot slutten av andre kvartal 2014. Produksjonen på Enoch-feltet forventes også gjenopptatt mot slutten av andre kvartal.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner