Lyse utsikter for skogbruket

- Regjeringen har tatt gode grep på helt sentrale områder for skognæringen, noe som utvilsomt vil medføre økte investeringer i skogkulturtiltak og økt hogst, sier adm. direktør Gudbrand Kvaal i Norges Skogeierforbund i en kommentar til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

- Grunntrekkene i budsjettet er slik vi måtte forvente av en rødgrønn regjering. De har mer midler til positive tiltak over statsbudsjettet, samtidig som vi som privatpersoner får økt skatt. Den særskilte økningen i formuesskatt for skogeiere demper noe av gleden ved de positive tiltakene, sier Kvaal. Han mener at norsk skogbruk har forutsetninger for en betydelig vekst dersom rammebetingelsene er til stede, og regjeringen gir nå et meget godt bidrag som næringen skal sørge for å følge opp. Kvaal sikter her spesielt til skattefritak for erstatninger ved skogvern og skattelettelsene som er foreslått i forbindelse med skogfondsordningen. Skogeiersamvirket har de senere årene engasjert seg sterkt i natur- og utmarksbasert reiseliv. Regjeringen vil øke bevilgningene til markedsføring av norske reiseliv til 200 mill. kroner, og det vil særlig bli satset på naturbasert opplevelsesturisme, heter det i budsjettforslaget. Norge har lenge sakket akterut i sin internasjonale innsats til turistmarkedsføring. Derfor er den foreslåtte økningen gledelig. Skogbruket er en stor bruker av transporttjenester, og veistandarden har nå i flere år vært en begrensende faktor. Regjeringen forslår i budsjettet å bevilge vel 2.300 mill. kroner til samferdselsformål i 2007, hvorav i underkant av 1.500 mill. kroner til veiformål. - Dermed har regjeringen tatt igjen deler av etterslepet i forhold til Nasjonal Transportplan, noe de fortjener ros for. Det samlede etterslepet på vei etter to år er hele 665 mill. kroner, men budsjettforslaget øker forventningen til at regjeringen kommer helt i mål i forhold til planen i løpet av stortingsperioden, sier Kvaal. Mye tømmer transporteres også på jernbane, og regjeringen foreslår nå at el-avgiften for godstransport på jernbane fjernes. - Vi har lenge arbeidet for å redusere kostnadene ved jernbanetransport, og dette er et viktig signal som vil gjøre det mer attraktivt for næringen å benytte jernbanen, slår Kvaal fast.

Om oss

Norges Skogeierforbund er sentral overbygning for syv skogeierandelslag, 342 lokale skogeierlag og vel 38.000 skogeier over hele landet. Samlet står vi for ca. 80 prosent av skogproduksjonen i Norge og har betydelige eierandeler i norsk og internasjonal skogindustri. Skogeierforbundets hovedoppgaver er næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning av rammebetingelsene for skog og trenæringen. Vårt påvirkningsarbeid er basert på nettverkssamarbeid, allianser og konstruktiv dialog med myndighetene. Vi arbeider for økt verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen. Salg av tømmer utgjør hovedinntekten fra skogen for de fleste medlemmene. De syv skogeierandelslagene kjøper medlemmenes tømmer som de videreselger til sagbruk og treforedlingsindustri. Inntektene fra salg av jakt, fiske og hytteutleie er imidlertid sterkt økende. Skogeierandelslagene eier og driver flere selskaper som selger slike utmarksprodukter på vegne av medlemmene. Skogeiersamvirket arbeider aktivt for å øke verdiskapningen i skogbruket, både gjennom direkte eierskap i en rekke sagbruk, treforedling (Norske Skog) og tremekanisk industri (Moelven) og gjennom deltagelse i mange utviklingsprosjekter. Målet for dette arbeidet er både å sikre full avsetning for tømmeret og å øke foredlingsgraden for tømmeret. De senere årene har skogeiersamvirket økt sin satsing på både bioenergi og utmarksnæring. Skogeiersamvirket har i dag en bokført egenkapital på 1,8 millarder kroner, hvorav det vesentlige er knyttet til aksjer i Norske Skog og Moelven. Det er skogeierlagene som eier denne kapitalen. Som ellers i landbrukssamvirket er opprinnelsen til skogeiersamvirket at medlemmene var nødt til å organisere seg for å oppnå tilfredsstillende priser på tømmeret. Oppnådd pris på tømmeret er i dag like viktig som før, men skogeierforeningene og Norges Skogeierforbund satser i dag store ressurser på næringspolitikk og forholdet til storsamfunnet. Skogeiersamvirket har gjennom Levende Skog laget et opplegg for miljøtilpasset skogbruk basert på standarder som er utarbeidet i samarbeid med miljøorganisasjonene.

Multimedia

Multimedia