Vil ha 10 mrd. i krisepakke til skog- og trenæringen

- Volumet i byggenæringen og etterspørsel etter trelast er nøkkelen til aktivitet i hele verdikjeden. En fungerende finanssektor er helt avgjørende for at dette igjen skal ha et hensiktsmessig nivå, skriver seks organisasjoner i skog- og trenæringen i et brev til regjeringen, og ber om at regjeringen går inn med inntil 10 milliarder kroner til krisetiltak.

De seks organisasjonene er Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Fellesforbundet, Maskinentreprenørenes Forbund, Treindustrien og Treforedlingsindustriens Bransjeforening.

I brevet roses regjeringen for de tiltak man allerede har satt i gang, men organisasjonene mener det i tillegg er behov for en del akutt-tiltak. Her pekes det spesielt på at tiltak innen offentlig byggevirksomhet vil kunne spille en avgjørende rolle for byggevareindustrien generelt og trelastindustrien spesielt, og til syvende og sist skogbruket.

- Vi er kjent med at svært mange kommuner har konkrete planer om investeringer i bygninger og - ikke minst - betydelige rehabiliteringsprosjekter, skriver organisasjonene og viser til at etterslepet på dette området er beregnet til 140 milliarder kroner.

- Det er derfor viktig at ekstraordinære statlige midler til kommunale bygge- og vedlikeholdsprosjekter blir øremerket for formålet. Tempo i igangsetting av prosjektene i kommunene vil være avgjørende for å redde flest mulig arbeidsplasser i skog- og trenæringen, sier styreleder Helge Evju i Skogeierforbundet. Næringen alene sysselsetter rundt 30.000 personer, men regner man inn innenlandsk videreforedlingsindustri og byggvarehandel, angår dette betydelig flere.

For at en motkonjunkturpakke til vedlikehold i kommunesektoren ikke skal fremstå som en "premiering av tidligere forsømt vedlikehold", foreslår organisasjonene at en ekstraordinær tiltakspakke fordeles på kommunene i samsvar med ordinære fordelinger etter innbyggertall og ikke etter særskilte søknadsprosedyrer.

- Da vil effekten kunne få umiddelbar virkning allerede i 1. kvartal 2009, noe som er uhyre viktig for vår næring, sier Evju.


Kontaktperson: Helge Evju, tlf. 958 87 416

Om oss

Norges Skogeierforbund er sentral overbygning for syv skogeierandelslag, 342 lokale skogeierlag og vel 38.000 skogeier over hele landet. Samlet står vi for ca. 80 prosent av skogproduksjonen i Norge og har betydelige eierandeler i norsk og internasjonal skogindustri. Skogeierforbundets hovedoppgaver er næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning av rammebetingelsene for skog og trenæringen. Vårt påvirkningsarbeid er basert på nettverkssamarbeid, allianser og konstruktiv dialog med myndighetene. Vi arbeider for økt verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen. Salg av tømmer utgjør hovedinntekten fra skogen for de fleste medlemmene. De syv skogeierandelslagene kjøper medlemmenes tømmer som de videreselger til sagbruk og treforedlingsindustri. Inntektene fra salg av jakt, fiske og hytteutleie er imidlertid sterkt økende. Skogeierandelslagene eier og driver flere selskaper som selger slike utmarksprodukter på vegne av medlemmene. Skogeiersamvirket arbeider aktivt for å øke verdiskapningen i skogbruket, både gjennom direkte eierskap i en rekke sagbruk, treforedling (Norske Skog) og tremekanisk industri (Moelven) og gjennom deltagelse i mange utviklingsprosjekter. Målet for dette arbeidet er både å sikre full avsetning for tømmeret og å øke foredlingsgraden for tømmeret. De senere årene har skogeiersamvirket økt sin satsing på både bioenergi og utmarksnæring. Skogeiersamvirket har i dag en bokført egenkapital på 1,8 millarder kroner, hvorav det vesentlige er knyttet til aksjer i Norske Skog og Moelven. Det er skogeierlagene som eier denne kapitalen. Som ellers i landbrukssamvirket er opprinnelsen til skogeiersamvirket at medlemmene var nødt til å organisere seg for å oppnå tilfredsstillende priser på tømmeret. Oppnådd pris på tømmeret er i dag like viktig som før, men skogeierforeningene og Norges Skogeierforbund satser i dag store ressurser på næringspolitikk og forholdet til storsamfunnet. Skogeiersamvirket har gjennom Levende Skog laget et opplegg for miljøtilpasset skogbruk basert på standarder som er utarbeidet i samarbeid med miljøorganisasjonene.