Helsehus - et helsefremmende tiltak

Helsehus er et relativt nytt eldreomsorgstiltak i Norge. Helsehus tilbyr kortvarig opphold for eldre mennesker med nedsatt funksjonsevne med henblikk på rehabilitering og optimalisering av helsetilstand. Helsehus benyttes også som et verdig tilbud i livets sluttfase. Omsorgstilbudet samler pasienter og kompetanse under ett tak og gir profesjonelle omsorgstjenester med en helsefremmende tilnærming. Ved å styrke helse og opplevelse av selvstendighet legger vi forholdene til rette for at de eldre skal kunne bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig.

Oslo er en av kommunene som har besluttet å åpne helsehus. I Oslo er det i dag fire slike virksomheter. Tre drives av kommunen selv. Det fjerde, Tåsen helsehus, drives av Norlandia. Tåsen helsehus var tidligere et sykehjem, Tåsenhjemmet, som også ble drevet av Norlandia. Etter konvertering fra sykehjem til helsehus tilbyr Norlandia i dag 137 korttids- og rehabiliteringsplasser for kommunens eldre.

Tåsen helsehus tilbyr profesjonelle omsorgstjenester innen avansert medisinsk behandling, rehabilitering, ergo- og fysioterapi. Korttidsplasser er som navnet antyder en form for kortsiktige tilbud til personer som er under utredning, for å avlaste familie, eller for å tilrettelegge for en verdig avslutning av livet.

Personalet ved helsehuset har kompetanse til å utføre avansert behandling og medisinske intervensjoner på vegne av sykehuset. Uavhengig av hvilket tjenestenivå som er aktuelt, skal pasienten alltid føle seg trygg på å motta førsteklasses helse- og omsorgstjenester fra høyt kvalifiserte leger, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og annet helsepersonell.

For Norlandia har Tåsens overgang fra sykehjem til helsehus medført en betydelig innsats for å lære opp og utvikle personell som er kompetente til å ha ansvar for denne spesielle driften. Gjennom spesialiserte utdanningsressurser, inkludert Diakonhjemmet sykehus, er kompetansehevende tiltak iverksatt for å møte den nye kundegruppens økte behov.

I fremtiden er det forventet at flere norske kommuner vil åpne helsehus. Så langt er det større kommuner som har gjort dette, fordi det er her behovet er størst. Men det er ikke usannsynlig at mindre kommuner vil gjøre det samme etter hvert. Norlandia tror på verdien av å etablere flere helsehus i Norge for å tilby målrettet rehabilitering av høy kvalitet til flere personer.

Tags:

Abonner