Matematikkglede i barnehagen

I løpet av barnehagehverdagen er det noe å lære absolutt hele tiden. Man kan for eksempel lære matematikk imens man leker, spiser lunsj eller når man kler på seg i garderoben.

Hvalrossen barnehage i Tromsø gjennomførte vinteren 2016 et pilotprosjekt om matematikk i barnehagen i samarbeid med Nordnorsk Vitensenter, Barnehagelærerutdanninga ved Universitetet i Tromsø og Matematikksenteret i Trondheim.

Kompetanseutviklingsprosjektet i Hvalrossen fikk navnet «Når glede er målet». Målet var blant annet å øke personalets faglige bevissthet om barns matematiske utforskning, styrke faglige ferdigheter for å kunne tilrettelegge for barns utvikling og utarbeide en matematikkplan for alle avdelingene. Det var viktig for barnehagen at hele personalgruppa deltok, så alle var involvert.

Forskning har vist at tidlig tallforståelse hos femåringer er den tydeligste indikatoren for senere skoleprestasjoner. En studie gjennomført i 2007 av forskere fra Northwestern University i USA med 36.000 barn fra England, Canada og USA konkluderer med at dersom barna gjør det bra i matematikk i barnehagen, så vil de også hevde seg når de kommer på skolen. Barna får altså et fortrinn i læring senere ved tidlig utvikling av matematisk forståelse i barnehagealder.

Hvalrossen startet opp prosjektet med to planleggingskvelder i oktober 2015. Den første kvelden var de på Vitensenteret i Tromsø. Ressurspersoner fra barnehagelærerutdanninga og Vitensenteret foreleste om betydningen av tidlig utvikling av matematikk hos barna og bakgrunnen for prosjektet. De fikk også forståelse for personalets forventninger og holdninger.

Neste steg var at de eksterne samarbeidspartnerne kom til Hvalrossen og delte ulike tips og ideer til matematiske aktiviteter i barnehagen. For å ansvarliggjøre den enkelte ble alle pålagt å finne et område hvor man tok et særskilt ansvar for å løfte fram matematikken i barnehagen. Dette ble så fulgt opp på personalmøter hvor medarbeiderne gikk gjennom i plenum hva den enkelte hadde gjort av aktiviteter. De pedagogiske lederne var flinke på å bruke foreldretavla og dokumentere fortløpende arbeidet som ble gjort. Barnehagens iPader ble hyppig brukt.

Hvalrossen hadde en matematikkdag i desember 2015 for fagarbeidere og assistenter. Ledelsen ønsket spesielt å heve kompetansen til denne gruppen, derfor fikk de alle forberede en matematikkaktivitet og gjennomføre denne under påsyn av barnehagens fire samarbeidspartnere. Dette ble en flott læringsmulighet. Etter endt aktivitet gikk de i grupper og fikk tilbakemelding på aktiviteten de hadde gjort. En meget lærerik dag. I begynnelsen av mars 2016 presenterte Hvalrossen prosjektet sitt til de foresatte i forbindelse med en foreldrekveld på Vitensenteret. Ved oppstart av prosjektet ble de ansatte og de eksterne bidragsyterne enige om noen premisser for hva matematikk i barnehagen skal være. Først og fremst skal det være gøy. Det bør være knyttet til spill og planlagte aktiviteter i hverdagen. Læring av matematikk må ta utgangspunkt i problemløsning, mestring og samspill. Leken må skje på barnas vilkår. Utvikling av matematisk forståelse skal ikke gå på bekostning av leken, det skal være en del av leken.

Det er lett å tenke seg at læring av matematikk skjer ved en tavle eller i et matematikkrom. De ansatte ved Hvalrossen er blitt eksperter på å fange muligheter for utvikling av matematikkforståelse på helt dagligdagse arenaer:

 • Ved borddekking
 • I garderobesituasjonene
 • I ryddetiden
 • På stellebordet
 • I planlagte aktiviteter
 • I utetiden

I sum har Hvalrossen gjennomført en flott og lærerik prosess hvor alle var engasjert, og matematikken ble integrert i det de allerede gjør av ulike daglige gjøremål og aktiviteter. Prosjektet har gitt økt bevissthet på alle nivå. De ansatte ved Hvalrossen trente på å gi barna matematiske erfaringer på følgende måter:

 • Være lyttende og oppmerksomme på den matematikken barnet uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter 
 • Støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer 
 • Være bevisst på egen begrepsbruk om matematiske fenomener
 • Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger 
 • Resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning
 • Sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning 
 • Gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage og skape ulike former og mønstre
 • Legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike typer mål, målenheter og måleredskaper og stimulere barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid.

Tags:

Multimedia

Multimedia