Gårdskart på Internett for Trondheim kommune (FOTO)


Gårdskart på Internett for Trondheim kommune (FOTO)
Ås, 26. oktober 2006

Trondheim kommune er den første av storkommunene utenfor Geovekst-samarbeidet som har gjort sine kart og ortofoto tilgjengelige for andre offentlige etater. Dermed har bøndene og landbruksetaten i Trondheim fått tilgang til kart gjennom Gårdskart på Internett. Gårdskart på Internett viser kart over arealressurser, og beregner arealtall for en valgt landbrukseiendom på direkten.

Leder for landbruksenheten i Trondheim, Anne Sissel Ness, synes dette er et stort framskritt. De har allerede tatt i bruk tjenesten, og har hatt god nytte av gårdskartene i forbindelse med behandling av søknader om endret jordarbeiding de siste ukene.

Kartdata i Norge
Geovekst er et samarbeid om etablering og vedlikehold av nøyaktige kartdata i Norge. Med unntak av 7 kommuner, er alle kommunene i Norge med i Geovekstsamarbeidet. Storkommunene som ikke er med i Geovekst, som blant annet Trondheim, vil allikevel gjøre sine kartdata og ortofoto tilgjengelige for andre offentlige etater (Norge digitalt). Det er dette Trondheim nå har gjort, som den første storkommunen i Norge. Dermed har bøndene og landbruksetaten i Trondheim fått tilgang til kart over landbrukseiendommene i kommunen gjennom Gårdskart på Internett.

De andre storkommunene arbeider også med å gjøre sine kartdata klare. En regner med at i løpet av 2007 vil kartdata fra alle de andre storkommunene også være tilgjengelig.

Stor pågang på Gårdskart på Internett
Gårdskart på Internett blir mye brukt, spesielt av bønder og landbruksetaten i kommunene. Norsk institutt for skog og landskap har registrert stor bruk av tjenesten de siste månedene, særlig i august og september. I denne perioden har det vært søknadsfrister for flere ulike tilskudd hvor de næringsdrivende skal oppgi arealoppgaver eller legge ved kartbilag som dokumentasjon. I august ble det gjort oppslag på 31.500 gårdsbruk, og i september er det gjort oppslag på 35.600 gårdsbruk.

Gjennomsnittlig antall oppslag tidligere i år har vært på om lag 600 pr dag. I august og september økte dette til over 900 daglige oppslag.

Tjenesten er passordbeskyttet og tilbys alle eiere og brukere av landbrukseiendommer, landbruksforvaltningen, samt partene i Norge digitalt.

Foto til illustrasjon av saken

Kontaktpersoner
Avdelingsdirektør Hildegunn Norheim
Tlf: 64 94 80 00 /mobil: 900 25 773
E-post: hildegunn.norheim@skogoglandskap.no

Pressekontakt Anita Solberg
Tlf: 64 94 80 00 /mobil: 957 44 505
E-post: anita.solberg@skogoglandskap.no

Om Skog og landskap
Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet gir næringslivet, myndighetene og allmennheten kunnskap for miljø og verdiskapning gjennom forskning og ressurskartlegging av naturgrunnlaget.

Skog og landskap har ca 220 ansatte, er lokalisert med hovedkontor på Ås, og regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Skog og landskap ble etablert 1. juli 2006 etter sammenslåing av Skogforsk, NIJOS og opprettelse av Norsk genressurssenter. Les mer om Skog og landskap på: www.skogoglandskap.no

Om Norge digitalt
Norge digitalt er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å framskaffe stedfestet informasjon og/eller er store brukere av slik informasjon. Samarbeidet har sin forankring i Stortingsmelding nr. 30. Les mer om Norge digitalt på: http://www.statkart.no/IPS/?template=norgedigitalt

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no