Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Lubben i Region Nord

Report this content

NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Lubben i Troms. NRS har 0,67 millioner fisk med en snittvekt på 1,4 kilo på denne lokaliteten. NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

Abonner